Yenidoğan Hipoglisemisinde Hemşirelik Bakım Planı  

YENİDOĞAN HİPOGLİSEMİSİNDE HEMŞİRELİK BAKIM PLANI

D.Bağlar,S.Ovalı,D.Özben,S.Koç

Amaç: Neonatal hipoglisemi yenidoğanda mortalite ve morbiditeyi önemli ölçüde arttıran, acil ve spesifik tedavinin en kısa zamanda başlatılması gereken bir durumdur. Yenidoğanda hipogliseminin başlıca nedenleri yetersiz glükoz üretimi veya dokuların glükozu fazla kullanmasıdır. Prematüre ve intrauterin büyüme gerliği (İUBG)olan bebekler glikojen depolarını yetersiz olması nedeniyle hipoglisemi açısından ayrıca risk altındadırlar.

Bu çalışmada ciddi İUBG olan ve inatçı hipoglisemi nedeniyle tedavi edilen bir yenidoğan hemşirelik bakım planını tartışmak amacıyla sunulmuştur.

Olgu: Miadında, 1740 g, 44 cm, kız bebek, mekonyumlu, Apgar 7-9, sezaryen ile doğdu. Doğumdan sonra beslenen bebekte plazma kan şekeri (KŞ) 34 mg/dl idi, tremor ve irritabilite saptandığından glükoz infüzyonuna başlandı. Kontrol KŞ 40 mg/dl altında seyrettiğinden glükoz konsantrasyonu arttırılarak hidrokortizon tedaviye eklendi. Bu tedaviyle hipoglisemi tekrarlamadı, 24 saat sonra glükoz azaltılmaya başlandı ve enteral beslenme tedricen arttırıldı. Açlık KŞ kontrolleri 40 mg/dl üzerinde seyreden, enteral beslenmeyi tolere eden bebeğin glükoz infüzyonu ve hidrokortizon tedavisi kesildi.

Bu süreç içerisinde standart bebek bakımı yanında, hipoglisemiye özgü ihtiyaçlar belirlenerek problemlere yönelik hemşirelik bakım planı oluşturuldu ve uygulandı. Teşhis sırasında irritabilite, tremor ve konvülziyon açısından dikkatli olunarak tanıya katkıda bulunuldu. Tedavinin doğru zamanda ve komplikasyonsuz seyretmesi sağlandı, beslenmeyi iyi tolere edip etmediği izlendi. Tedavi sonrası ise evde bakım ile ilgili aileye eğitimleri konusunda destek sağlandı.

Sonuç: Olgumuzda ciddi İUBG olan bebeğin hipoglisemisinin erken tanınması, glükoz ihtiyacının uygun zamanda ve şekilde yerine konulması, inatçı hipoglisemi nedeniyle kortikosteroidin başlanması olası komplikasyonları engelledi. Ayrıca “Yenidoğan ev ziyareti”  kapsamında verilen eğitimlerin devamlılığı değerlendirildi. Bu doğrultuda bebek merkezli tedavi planımıza ailesinin de katılımı sağlandı.

Sonuç olarak hemşirelik bakım planının tedaviye ve iyileşme sürecine olumlu etkisi olduğu görüldü. Tıbbi tedavi yanında, her hastaya özel bakım planının hemşirelikte hizmet kalitesini  arttıracağı ve yol gösterici olacağı düşüncesindeyiz.