Çalışılan Birim / Servis / Ünite / Alanlara Göre Hemşirelerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. A) YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİ:Yoğun bakım hemşiresi, karmaşık ve yaşamıtehdit edici problemleri olan hastaların tanılamasını yapmak, hastaları sürekli izlemek, kaliteli ve ileri yoğun bakım ve tedavi girişimleri uygulamak, hasta ve yakınları ile terapötik ilişki kurmak, koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici girişimleri uygulamaktan sorumlu hemş

Görev, yetki ve sorumluluklar

Hemşirelerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;

1.Hemşirelik bakımı:

 1. a) Yoğun bakım enfeksiyonlarının gelişiminin önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasınısağ
 2. b) Hasta değerlendirmesinde kurumun benimsediği skorlama sistemleri ve skalalarıuygular ve değ
 3. c) Hastaların monitorizasyonu sağ Monitorizasyonda non-invazif monitörizasyon tekniklerini kullanır. Kardiyak ritmi izler, acil durumlarda gerekli ekip ile iletişim kurar.

ç) Sıvı-elektrolit ve asit baz dengesine yönelik mevcut ve olası sorunların dikkate alınarak uygun hemşirelik bakımını planlar, uygular ve değerlendirir.

 1. d) Hastaların solunuma ilişkin sorunlarınıçözmeye yönelik girişimleri planlar, uygular, değerlendirir, ventilatördeki hastaya bakım verir.
 2. e) Aspirasyon, oksijen tedavisi, vücut pozisyonları, genel vücut bakımı, postural drenaj, aseptik uygulamalar (sonda/kateter bakımı) gibi temel girişimsel uygulamalara yönelik uygun hemşirelik aktivitelerini planlar, uygular ve değerlendirir.
 3. f) Basıyaraları, risk faktörleri, prognoz üzerindeki etkilerinin değerlendirilerek gelişiminin önlenmesi için uygun hemşirelik yaklaşımınısağlar, oluşması halinde uygun hemşirelik bakımını planlar, uygular ve değ
 4. g) Hastalarda kontraktür oluşumunu önleyici girişimleri planlar ve uygular.

ğ) Hastalarda emboli oluşumunu önleyici girişimleri bilir, hekimle birlikte gerekli planlamayı yapar ve uygular.

 1. h) Nörolojik hastalıklarıolan (Anevrizma, KİBAS, SVO vb.) ve bilinci kapalıolan (intrakraniyal kanama vb.) hastaların izlemini ve uygun pozisyon verilmesini sağlar, nörolojik değerlendirmelerini yapar.

ı) Kurum politika ve talimatları doğrultusunda, intravenöz sıvı infüzyonyonu ve kan/kan ürünleri transfüzyonu işlemlerini başlatır, takip eder, kaydeder; olası sorun ya da komplikasyonlar ortaya çıkar ise durumu hekime bildirir ve kurumda benimsenmiş standartlara göre gerekli girişimleri uygular.

 1. i) Pace makerli hastayıizler, bakımınıbilir ve uygular.
 2. j) İntra aortik balon pompasıyerleştirilmişhastayı izler, bakımını bilir ve uygular.
 3. k) Hastaların beslenme gereksinimlerini belirler (enteral ve parenteral beslenme), gereksinimlerine göre hemşirelik bakımınıplanlar ve uygular, beslenmede kullanılan cihazların sterilizasyonunun devamlılığınısağ
 4. l) Yoğun bakım hastalarıile hasta yakınlarının psikososyal problemlerine uygun hemşirelik yaklaşımınısağ

2.Tıbbi tanı ve tedavi planının uygulanmasına katılma:

 1. a) Hastadan topladığıverileri ve hastanın genel durumundaki değişiklikleri değerlendirir, kaydeder, normalden sapmalarıhekime bildirir.
 2. b) Diğer sağlık personelleri ile beraber hasta vizitine katılır, hastanın tedavi ve bakım planının oluşturulmasına katkıda bulunur.
 3. c) Hekim tarafından gerçekleştirilen invazif tanıve tedavi girişimlerine katılır; bu girişimler için hastayıhazırlar, işlem sırasında destek olur, işlem sonrasında hastayı

ç) Hastanın laboratuvar tetkikleri için kan, idrar, sıvı ve doku örneklerini toplar; laboratuvara gönderir, değerlendirir ve hastanın hekimine bilgi verir.

 1. d) Her yaşgrubuna özgüuygulanması gereken ilaç çeşitlerini, farklı dozlarını ve olabilecek yan etkilerini bilir; ilaç uygulamaları ve ilaç güvenliği ilkelerine bağlı kalarak, hekim istemine göre hastaya enteral, parenteral ve haricen verilecek ilaçları verir; uygulanan ilaç ve tedavilerin etki ve yan etkilerini, hastanın tedavi ve bakıma verdiği yanıtları gözler, kaydeder ve gerektiğinde ilgililere rapor eder.
 2. e) Acil ilaçları, tıbbi malzeme ve cihazlarıkullanıma hazır bulundurur.
 3. f) Kardiyak ritmi izler, yorumlar, öldürücüritimleri tanır ve gerekli acil girişimleri bilir.
 4. g) Konsültasyonun yapılmasınıtakip eder; katılı

ğ) Acil durumlarda hekimle işbirliği sağlar. Arrest durumunda mavi kod çağrısı yapar. Kurumun benimsemiş olduğu protokoller doğrultusunda temel/ileri yaşam desteği uygulamalarına katılır (oksijen verme, solunum desteği, kalp masajı, acil ilaçlar, tıbbi cihazların uygulanması gibi). Eğer o an ünitede hekim yok ve (geçerlilik süresi dolmamış) ileri yaşam desteği sertifikası var ise temel ve ileri yaşam desteği uygulamalarını başlatır, kalp masajı, solunum desteği, defibrilasyon ve acil senkronize kardiyoversiyon uygular. Vakaları rapor eder.

 1. h) Acil durumlarda hekimle işbirliği sağlayarak ve kurumun benimsemişolduğu protokoller doğrultusunda temel/ileri yaşam desteğinin uygulanmasınısağlar ve uygun hemşirelik aktivitelerini yerine getirir.
 2. B) ACİL SERVİS HEMŞİRESİ

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Hemşirelerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;

1.Hemşirelik bakımı:

 1. a) Hastanın acil servise kabulünüsağ
 2. b) Hastaların monitorizasyonunu (EKG, solunum, SpO2, vücut ısısı, arteryel kan basıncı) sağ Bu parametreleri izler, değerlendirir, sonuçlarınıkaydeder ve normalden sapmalarıhekime bildirir.
 3. c) Hastaların hızlıfiziksel değerlendirmesini yapar, verileri değerlendirir, sonuçlarınıkaydeder, normalden sapmaları hekime bildirir.

ç) Aynı anda acil birimde bulunan olgular arasında öncelikleri belirler.

 1. d) Yatışına karar verilen hastalarıve ameliyata alınacak hastalarıkurum içi transfer prosedürüne göre naklini gerçekleş
 2. e) Periferik IV kateter takar ve kateter pansumanlarınıyapar, oksijen ve buhar tedavisini uygular, trakeal aspirasyon yapar; gerekirse endotrakeal tüp, trakeostomi, kolostomi, gastrostomi bakımıverir; nazogastrik tüp takar, gastrik lavaj uygular; rektal tüp uygular, lavman yapar; perine bakımı verir, prezervatif sonda / üriner kateter takar ve kateter bakımı verir; sıcak ve soğuk uygulama yapar; göğüs tüplerini ve diğer drenaj sistemlerini kontrol eder, drenaj torbalarını değiştirir; yaptığı işlemleri gözlemleri ile birlikte kaydeder.
 3. f) İnfüzyon ve transfüzyon işlemlerini kurum politika ve talimatlarıdoğrultusunda başlatır, izler ve kaydeder.
 4. g) Hastaların beslenme gereksinimlerini belirler (enteral ve parenteral beslenme), gereksinimlerine göre hemşirelik bakımınıplanlar ve uygular, beslenmede kullanılan cihazların sterilizasyonunun devamlılığınısağ

ğ) Hastaya uygun pozisyon verir, gereken sıklıkta pozisyonunu değiştirir ve mobilizasyonunu sağlar.

 1. h) Sıvı-elektrolit dengesine yönelik mevcut ve olasısorunlarıdikkate alınarak uygun hemşirelik bakımını planlar, uygular ve değ Aldığı-çıkardığı sıvı takibi yapar ve kaydeder.

ı) Hastaların solunuma ilişkin sorunlarını çözmeye yönelik girişimleri planlar, uygular, değerlendirir.

 1. i) Pace makerli hastayıizler ve gerekli bakımı
 2. j) Acil servis hastalarıve hasta yakınlarıile terapötik iletişim kurar, onların psikososyal problemlerine uygun hemşirelik bakımı
 3. k) Acil servis İnfeksiyonlarının gelişmesi ve yayılmasının önlenmesi için gerekli önlemleri alır ve alınmasınısağlar (el yıkama, eldiven, izolasyon, maske, gömlek vb).
 4. l) Yaşamısona eren hastayıilgili talimatlar doğrultusunda hazırlar morga transferini sağlar ve yakınlarına destek olur.

2.Tıbbi tanı ve tedavi planının uygulanmasına katılım:

 1. a) Hekim tarafından gerçekleştirilen invazif girişimlere katılır; hemşirelik işlevlerini yerine getirir.
 2. b) Acil ilaçları, tıbbi malzeme ve cihazlarıkullanıma hazır bulundurur.
 3. c) Acil durumlarda hekimle işbirliği sağ Arrest durumunda mavi kod çağrısıyapar. Kurumun benimsemişolduğu protokoller doğrultusunda temel/ileri yaşam desteği uygulamalarına katılır (oksijen verme, solunum desteği, kalp masajı, acil ilaçlar, tıbbi cihazların uygulanması gibi). Eğer o an ünitede hekim yok ve (geçerlilik süresi dolmamış) ileri yaşam desteği sertifikası var ise temel ve ileri yaşam desteği uygulamalarını başlatır, kalp masajı, solunum desteği, defibrilasyon ve acil senkronize kardiyoversiyon uygular. Vakaları rapor eder.

ç) Hastanın laboratuvar tetkikleri için kan ve idrar örneklerini toplar, laboratuvara gönderir, sonuçlarını takip eder, değerlendirir ve hastanın hekimine bilgi verir.

 1. d) Hastaya uygulanacak radyolojik tetkikler için hastayıhazırlar, ilgili birime transferini organize eder, gerekli durumlarda transfere eşlik eder.
 2. C) İÇHASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

1) Diyabet Eğitim Hemşiresi

Görev yetki ve sorumluluklar

Hemşirenin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;

 1. a) Diyabetli bireye uygulanan bakım ve tedavi ile ilgili uygulamalar ile eğitim ve gözlemlere ilişkin verileri Hasta Tanılama Formuna kaydeder, ilgili hemşireye bilgi verir.
 2. b) Hekim veya hemşire tarafından konsültasyon istenen poliklinik, servis/ünite hastalarınıgeliştirdiği Diyabet İzlem ve Eğitim Formunu kullanarak değerlendirir, eğitim ve bakım ihtiyacını Bakımın planlanmasınıve uygulanmasını organize eder.
 3. c) Diyabetli bireylerin bakımında görev alır, bireyi yaşam kalitesini yükseltmede her aşamada destekler ve gereksinim duyulan konularda danışmanlık yapar. Diyabetli bireyin kendi kendini yönetimine destek olur.

ç) Kabul edilmiş protokoller ve reçete edilen seçenekler çerçevesinde tedaviyi yönlendirir.

 1. d) Diyabetli bireylerin takibini düzenli olarak yapar, komplikasyonların önlenmesine yönelik hasta ve ailesine gerekli eğitimleri verir.
 2. e) Diyabetli bireye diyabet kimlik kartıvererek yanında taşımasının önemini anlatı
 3. f) Diyabetli bireye/yakınlarına insülin uygulama becerisi kazandırı
 4. g) Diyabet ile ilgili her düzeyde eğitim programıgeliştirilmesinde rol alı

ğ) Diyabetli bireyi diyabetik ayak yönünden değerlendirir, bakımı ve bakımın önemi konusunda bilgilendirir.

 1. h) Diyabetli bireyin gereksinimleri doğrultusunda grup veya bireysel eğitimleri planlar, uygular, değerlendirir ve kaydeder.

ı) Eğitim hemşiresi ile işbirliği yaparak hemşirelerin diyabet konusunda eğitim gereksinimlerini belirler, önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır. Eğitim programının içeriğini hazırlar ve eğitim materyali geliştirir.

2) Onkoloji Hemşiresi

Görev, yetki ve sorumlulukları

Hemşirelerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;

 1. Hemşirelik Bakımı:
 2. a) Kanserli birey ve ailesinin yaşam kalitesini geliştirmek için semptom yönetimi ve destek bakımısağ
 3. b) Kanser tanısıalmışbirey ve ailesini sistematik olarak değerlendirir, sağlık sorunlarını ve önceliklerini belirler.
 4. c) Çalışma ortamının risklerini değerlendirir ve standartlara uygun önlem alı

ç) Diğer ekip üyelerini çalışma ortamının risklerine karşı bilgilendirir ve rehberlik eder, çalışma ortamının (antineoplastik ajanların) risklerine yönelik ortamı ve ekipmanı standartlara göre düzenler ve temin eder.

 1. d) Yapılacak tedavinin türüne göre tedavi öncesi bireyi değ Normalden sapma durumlarda doktoruna bilgi verir.
 2. e) Onkoloji hemşireliği ile ilgili bakım ilkeleri, yöntemleri ve ürünler konusundaki gelişmeleri takip ederek bilgisini güncelleştirir ve uygulamaya aktarı
 3. f) Kemoterapi uygulamadan önce ilaçalmayıengelleyecek durumlar (infeksiyon, kilo kaybı, toksisite, ilaçların yan etkisi vb.) yönünden hastayı değ Kemoterapi alması planlanan hastanın kemoterapi protokolünün uygunluğunu (doz, ilaç veriliş yolu, tedavi şeması vb.) değerlendirir ve hastaya bilgi verir.
 4. g) Antineoplastik ilaçuygulanan hastaların vücut sıvılarıve atıklarına maruz kalınabilecek her türlü işlemde koruyucu önlemleri alır ve alınmasını sağ

ğ) Hazırlanan ilacın adını, dozunu, hazırlanma saatini yazarak ilacın üzerine etiketler.

2.Tıbbi tanı ve tedavi planının uygulanmasına katılma:

2.1.Kemoterapi ve Biyoterapi;

 1. a) Birey ve aileye, uygulanmasıplanlanan kemoterapi/biyoterapi protokolü, potansiyel yan etkilerine ilişkin özbakım önlemleri ve antiemetik şemasıgibi konularda uygun öğretim planı yapar, uygular ve değ
 2. b) Birey ve yakınlarının hastalık, tanıve tedavi seçenekleri ile bakım konusunda sorularınıyanıtlar, gerekli durumlarda hekime yö
 3. c) Kemoterapi/biyoterapiden önce, bireye psikolojik destek sağlar ve/veya psikolojik destek almasıiçin yö

ç) Bireyin tedavi ve bakımı ile ilgili kararlara katılmasını sağlar ve destekler.

 1. d) Kurumunda, kemoterapi/biyoterapiye bağlıyan etkilerin önlenmesi ve kontrolüne yönelik bakım standartlarınıgeliştirir, geliştirilmesini sağ
 2. e) Hasta ve hasta yakınlarınıgeliştirilen standartların kullanılmasıkonusunda eğ
 3. f) Kemoterapi öncesi bireyi sistematik olarak değerlendirir; kapsamlıöyküalır ve fizik değerlendirme yaparak objektif ve subjektif verileri elde eder.
 4. g) Tedavi öncesi laboratuar bulgularınıdeğ Bir önceki tedavinin toksisitelerini değerlendirir (infeksiyon, nötropeni, stomatit vb).

ğ) Kemoterapi/biyoterapinin güvenli uygulanmasını sağlar.

 1. h) Bilgilendirilmişonayın alınıp alınmadığının kontrol eder.

ı) Periferal IV ya da santral venöz kataterler, port katater uygulamalarını izler (infüzyon hızı ve infiltrasyon bulguları yönünden).

 1. i) İnfüzyon tamamlandıktan sonra iğnenin çıkarılması, santral ya da port katateri uygun miktarda serum fizyolojik ile yıkadıktan sonra tedaviyi sonlandırı
 2. j) İnfüzyon süresince hastayıekstravazasyon, anaflaksi, hipotansiyon, hipertansiyon, yüksek ateş, bronkospazm, larengospazm vb. yönden gözler, girişimde bulunur ve kayıt tutar.
 3. k) Birey ve/veya ailenin girişimlere yanıtınıve hedeflenen sonuca ulaşılıp ulaşılmadığınısistematik olarak değ
 4. l) Bireye tedaviye bağlıoluşabilecek yan etkilerle (bulantı-kusma, diyare, konstipasyon, stomatit, yorgunluk vb.) başetme yöntemlerini anlatı Tedavi süresince dikkat etmesi gereken konularda hastayı uyarır, bilgilendirir.

2.2.Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Olan Hastanın Bakımı;

 1. a) Kök hücre transplantasyonu planlanan hasta ve ailesinin hastalık ve nakil sürecine ilişkin bilgilendirilmesinde görev alı
 2. b) Hasta ve ailesinin tedavi kararına aktif katılımınıdestekler; verilen bilgileri anlama durumunu değerlendirir, endişe ve sorularınıdile getirmelerini cesaretlendirir.
 3. c) Bilgilendirildikten sonra hastadan uygun onam formlarının alınmasınısağ

ç) Hastaya nakil öncesi gerekli tetkiklerin yapılmasını sağlar ve sonuçlarını izler.

 1. d) Hastanın kök hücre nakline hazırlanmasında görev alır (testler, konsültasyonlar, kateterlerin takılmasıve gerekli ilaç/malzeme sağlanmasıgibi).
 2. e) Hastanın bakımında primer sorumluluk alacak hasta yakınına (bakım verici) bakıma yönelik eğitim verir ve cesaretlendirir. Bakım vericinin durumunu ve hazır oluşluğunu değerlendirerek gerekli desteği sağ
 3. f) Hastaya katater takılmasıile ilgili bilgi verir, hazırlıklarını
 4. g) Hasta ve hastanın bakımından sorumlu olacak kişiye kateter bakımıkonusunda bilgi verir.

ğ) Allojenik transplantasyonlarda vericinin eğitimi ve hazırlanmasını sağlar.

 1. h) Otolog nakil yapılacaksa aferez ünitesi ile, kemik iliği toplanacak ise ameliyathane ile iletişim kurarak uygulamalar için gerekli düzenlemeleri (malzeme, personel, verici ile ilgili düzenlemeler vb.) yapar.

ı) Alınan kemik iliğinin hastaya verilene dek uygun şekilde naklini ve temiz koşullarda saklanmasını sağlar.

 1. i) Kök hücre toplama işlemini hasta ve/veya vericiye anlatı
 2. j) Toplanan kök hücrelerin uygun koşullarda taşınmasıve verilmesinde rol alı
 3. k) Kök hücre transplantasyonu sürecinde hastayıizler, bulgularıkaydeder, bakımını planlar ve uygular, tedavisini uygular, hastanın güvenliğini sağlar, gerekli durumları rapor eder.
 4. l) Gerekli durumlarda hasta ve ailesine duygusal destek verir.
 5. m) Transplantasyon sonrasıhastanın düzenli kontrollerine ilişkin eğitim yapar, takip eder, gerekli test ve muayenelerin yapılmasınısağ
 6. n) Birey ve ailenin transplantasyon sonrasıiyileşme sürecinde günlük yaşam ve işyaşamına uyumunu ve yaşam kalitesini değerlendirir; destek için uygun kaynaklara yö
 7. o) Hasta ile ilgili tüm verilerin raporlanmasında ve gerekli yerlere ulaştırılmasında görev alı

ö) Kök hücre transplantasyonu ile ilgili çalışmalara katılır.

 1. p) Transplantasyon sonrasıbireyin izlenmesine katılır; kullanılan ilaçlar, etki ve yan etkileri konusunda bilgi verir; ilaçkullanımına uyumunu değ

2.3.Radyoterapi sürecinde;

 1. a) Birey ve ailesini planlanan tedavi, süresi, cihazlar ve saati gibi konularda bilgilendirir.
 2. b) Birey ve ailesini radyoterapiye bağlıoluşabilecek genel semptomlar (cilt reaksiyonlarıve yorgunluk gibi) ve tedavi alacağı bölgeye özel yan etkiler ve kontrolüne yönelik bilgilendirir.
 3. c) Planlanan radyoterapide olasıyan etkileri (mukozit, cilt reaksiyonu, yorgunluk, bulantı-kusma v.b.) izler ve erken saptanmasınısağ

ç) Brakiterapi süresince hasta bakımına katılır; hasta ve/veya ailesini bilgilendirir; gerektiğinde hastayı sedatize eder/ağrı kesici ilaç verir; muayene ve aplikatörün yerleştirilmesi sırasında yardım eder; kullanılan malzemeleri temizleme ve sterilizasyon için hazırlanmasını sağlar.

 1. d) Bireyi radyoterapi süresince uygun aralıklarla cilt reaksiyonları, yorgunluk ve bölgelere özel diğer yan etkiler yönünden değerlendirir ve uygun girişimlerde bulunur.
 2. e) Hasta ve ailesinin sosyal hizmet gereksinimlerini (ulaşım, konaklama, sevk işlemleri gibi) değ
 3. f) Hasta ve ailesine olasıyan etkilere yönelik rehberlik yapar ve profesyonel destek sağ
 4. g) Hasta ve ailesini beslenme konusunda bilgilendirir.

ğ) Bireyi radyoterapinin uzun dönemde görülebilecek geç yan etkileri yönünden değerlendirir ve bilgilendirir.

2.4. Palyatif Bakım Süresince;

 1. a) Hemşire birey ve ailesine sürekliliği olan bir duygusal destek sağ
 2. b) Hastanın ağrıve diğer semptomlarınıdeğerlendirir ve yönetimini sağlar, birey ve ailesini evde semptom kontrolünü yapabilmeleri konusunda bilinç
 3. c) Birey ve ailesinin hastaneye ve acil hizmetlere ulaşabilme konusunda gerekli bilgileri verir.

ç) Bireyin günlük bakımı sırasında bağımsızlığını ve kontrolünü sürdürme ve seçimlerini yapabilmesine yardımcı olarak yaşam kalitesini arttırır.

 1. d) Birey ve ailesi için var olan sosyal destekleri belirler ve destek almalarında yardımcı
 2. e) Birey ve ailesine hastalığın ekonomik boyutu ve alabilecekleri ekonomik destekler konusunda bilgi verir.

3) Diyaliz Hemşiresi

Görev, yetki ve sorumluluklar

Hemşirenin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;

 1. a) Hastanın kendi kendine yönetimi ve bakımını Hastayıdiyalize hazırlar. Hasta, ilk defa diyalize giriyor ise diyaliz ekibi ve diğer hastalarla tanıştırır. İşlem ve diyaliz merkezi hakkında bilgi verir. Diyalizin komplikasyonları, belirtileri yönünden bilgilendirir.
 2. b) Diyaliz işlemi sırasında oluşabilecek komplikasyonlara müdahale eder.
 3. c) Hemodiyalize alınacak hastanın vasküler girişyolunu değ

ç) Hasta ve yakınlarını diyaliz işlemi, süresi, randevu saati konularında bilgilendirir.

 1. d) Gerekli durumlarda hastayısosyal ve psikolojik destek açısından yö
 2. e) Diyaliz öncesi ve sonrasıhastayıtartar, diyaliz süresince yaşam bulgularını kontrol eder.
 3. f) Diyaliz girişyerinin bakımını
 4. g) Hekim istemi doğrultusunda uygun diyalizer ve diyalizatıhazı

ğ) Arteriovenöz fistül girişimini yapar.

 1. h) Hasta ve hasta yakınlarına diyaliz işlemi, diyaliz süresi ve fistül bakımıgibi konularda gerekli eğitimi verir.

ı) Diyaliz ekibi ile birlikte hastanın evdeki bakımına ilişkin eğitim verir (banyo,  beslenme, fistül bakımı, sıvı alımı ve hastanın kendi kendine bakım desteği).

4) Rehabilitasyon Hemşiresi

Görev, yetki ve sorumlulukları

Hemşirelerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;

 1. a) Uygun değerlendirme parametrelerini kullanarak hasta hakkında; uyum ve başetme, bilişsel durumu ve iletişim kurma durumu, ekonomik kaynakları, çevresel faktörleri, aile dinamikleri, fonksiyonel yeterliliği, fizyolojik durumu ve güvenliği konularında bilgi toplar.
 2. b) Hastayıbütüncül olarak ele alır, günlük yaşam sürecinde gerekli olan iletişim ve bağımsız yaşam becerilerinin kazandırılmasınısağ Kendine bakımı geliştirerek yaşam kalitesini artırmayı öğretir, destekler ve gözler.
 3. c) Hastanın stresle başa çıkma yollarıile problem çözme becerilerini değerlendirerek, becerilerin gelişmesine yardım eder. Vücut değişikliklerine uyumunu değerlendirir, destekler, gerekirse ilgili birime yö

ç) Mesane irrigasyonu ve idrar inkontinansı bakımı verir, mesane ve barsak eğitimi yapar.

 1. d) Girişimleri planlarken hastaya özelleştirilmişsonuçları Amaçlar hastanın gerçek ve potansiyel, fonksiyonel, emosyonel ve gelişimsel yeteneklerine uygun ve gerçekçi olmalıdır.
 2. e) Hasta ve yakınlarına kateter bakımı, basıyarasının önlenmesi ve bakımı, mesane ve barsak rehabilitasyonu, ayak bakımı, cihazların ve ilaçların kullanımı, beslenmenin önemi, sıvıkontrolü, pozisyon kontrolü ve önemi, deformitelerin önlenmesi ve eklem hareket açıklığının sağlanması amacıyla fiziksel aktivitelerin devamlılığının önemi ve benzeri konularda eğitim yapar.
 3. f) Hasta ve yakınlarının eğitimi; kronik hastalık ve sakatlığa uyumu, iletişim becerisi, işlevsel ve fonksiyonel beceriler, öz bakım becerileri, sağlığın sürdürülmesi, yönetimi ve destekleyici faktörler izlenerek sürdürülü
 4. g) Gereksinim duyulan sağlık bakımınıalabilmeleri için mevcut kaynaklara ulaşmada hasta ve yakınlarına yardımcı Evde bakım için mevcut merkezler, destek gruplarıve diğer destekleyici kaynaklara ulaşmalarını sağlar.

5) Endoskopi Hemşiresi

Görev, yetki ve sorumlulukları

Hemşirenin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;

 1. a) İşlem öncesi, endoskopi ünitesinde gerekli olan hazırlıkları
 2. b) Tanıve tedavi amaçlıgirişimler için bireyi bilgilendirir, işleme hazırlar, işlem sırası ve sonrasında takip eder ve gerekli uygulamaları yerine getirir.
 3. c) Üst gastrointestinal sistem endoskopisi, alt GİS endoskopisi, perkütan girişimler, ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatografi), işlemlerinden önce hastanın hazırlıklarınıkontrol eder, eksikliklerini tamamlar.

ç) Hasta güvenliği önlemlerini alır.

 1. d) ERCP ünitesinde radyasyon güvenliği önlemlerini alı
 2. e) Kullanılan malzeme, alet ve cihazların temini, bakımı, temizliği ve sterilizasyonunu sağ Endoskopların işleme hazır hale getirilmesi, işlemden sonra hastanın takibi ve gözlenmesi, kontamine endoskopların dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemlerinin yapılmasınısağlar.
 3. f) Endoskopi ünitesinin genel temizlik ve hijyenini sağ Sterilizasyon tekniklerini bilir, uygular ve uyulmasınıgözetir. Periyodik aralıklarla skoplardan kültür alınmasınısağlar ve takip eder.
 4. g) İşlemler sırasında steril şartların korunmasınısağ

ğ) Acil girişimler ve invazif girişimler için gerekli olan malzemelerin yeterli ve daima  kullanıma hazır tutulmasını sağlar.

 1. h) Hekim istemi ile premedikasyon uygular ve hastanın güvenliğini sağ

ı) Hastanın ve yakınlarının hastalık, tanı ve tedavi seçenekleri ile bakım konusundaki sorularını cevaplandırır, gerekli durumlarda hekimine yönlendirir.

 1. i) Kolonoskopiden önce barsak hazırlığıkonusunda hastayı
 2. D) CERRAHİHEMŞİRELİĞİ

1) Ameliyathane Hemşiresi

1.1. Steril (Scrub) Hemşire

Görev, yetki ve sorumlulukları

Hemşirenin görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;

 1. a) Ameliyat sırasında steril alan içinde çalışı
 2. b) Steril alanın korunmasına yönelik aseptik teknikleri uygular. Bulaşmayı(kontaminasyon) önlemek için gerekli önlemleri alı
 3. c) Ameliyathanede hasta güvenliğine yönelik gerekli önlemlerin alınmasınısağlar ve uygular.

ç) Bir gün önceden ertesi günün ameliyat ve işlem tiplerini gözden geçirir. Alet ve malzeme ile ilgili hazırlık yapar.

 1. d) Cerrahi işlem süresince ekipte yer alı
 2. e) Cerrahi el antisepsisini uygular. Steril gömlek ve eldiven giyer. Cerrahi ekibin steril gömlek ve eldiven giymesine yardımcı
 3. f) İşlem sırasında gereken steril alet, diğer malzemelerin hazırlanmasınıve kullanımınısağ
 4. g) Hastanın steril örtülmesine yardım eder.

ğ) Malzemeleri kolay alınabilecek şekilde düzenler ve işlemin tipine göre cerrahın ihtiyacı olan malzemeyi önceden belirleyerek verir.

 1. h) Cerrahi işlem sırasında ihtiyaçduyulan iğne, iplik gibi sarf malzemeleri yeteri kadar hazırlayarak kullanıma hazır hale getirir.

ı) İşlem sonrası tüm aletleri, kompresler ve tamponları dolaşıcı hemşire ile birlikte sayar ve kaydeder.

 1. i) Ameliyat sırasında alınan doku örneklerini tanımlayarak dolaşıcıhemşireye güvenli bir biçimde teslim eder.
 2. j) Ameliyat sonrasımalzemelerin temizlenmesini, sayılmasını, listeye uygun şekilde hazırlanmasını, steril edilmesini ve kullanıma hazır bulundurulmasınısağ

1.2. Dolaşan (sirküle) Hemşire

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Hemşirenin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;

 1. a) Ameliyathanedeki hastanın hemşirelik bakımından sorumludur.
 2. b) Ameliyat öncesi, sırasıve sonrasında cerrahi ekibin malzeme ihtiyaçlarınısağ
 3. c) Hastanın endişesini azaltmak için psikolojik destek sağ

ç) Hasta için güvenli ve konforlu çevre sağlamada ekibi gözleyerek yardımcı olur.

 1. d) Uygun hasta bakımıve hasta güvenliği için gereken tüm uygulamalarını
 2. e) Hastayıişlem sonrasıgüvenli bir biçimde ünite hemşiresine yazılı ve sözlü şekilde teslim eder.
 3. f) Hastanın kimliğini doğrular, hasta bilgilerini gözden geç
 4. g) Hastanın ameliyat masasına alınmasına, uygun pozisyon verilmesine, güvenliğinin sağlanmasına yardım eder, mahremiyetini korur.

ğ) Cerrahi işlem süresince odada kalarak ihtiyaca yönelik destek verir. İhtiyaç duyulan tıbbi malzemeyi temin eder. Paket açma standartlarını uygular.

 1. h) Cerrahi doku örneklerini (spesmen) uygun şekilde hazırlar, etiketler, kayıt eder ya da kayıt edilmesi için sekreterliğe teslim eder ve laboratuara gönderilmesini sağ

2) Stoma ve Yara Bakım Hemşiresi: Stoma, yara, inkontinans ve fistül sorunu olan bireylere yönelik tanı, tedavi ve bakım hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumlu özel dal hemşiresidir.

Görev, yetki ve sorumlulukları

Hemşirenin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;

 1. a) Stoma, yara, inkontinans ve fistül sorunu olan bireyi, fiziksel ve psikososyal açıdan değerlendirir, değerlendirme sonuçlarınıilgili formlara kaydeder. Değerlendirme sonuçlarıve ilgili kaynaklardan (hasta dosyası gibi) edinilen verileri yorumlayarak hemşirelik tanılarını
 2. b) Gereksinim duyulan hemşirelik bakımınıkanıta dayalıolarak planlar ve yürütü Hemşirelik bakımının kalitesini ve sonuçlarını değerlendirir; ve bu sonuçlar doğrultusunda hemşirelik bakımını yeniden düzenler.
 3. c) Hastanın ameliyat öncesi hazırlığında cerrahla birlikte stoma bölgesini belirler.

ç) Ameliyat sonrası erken dönemde (24 saat içinde) stoma ve peristomal cildi değerlendirir, stomayı erken dönem komplikasyonları açısından değerlendirir, gaz, gaita ve idrar çıkışını kontrol eder.

 1. d) Stomanın tipine, biçimine ve çapına uygun adaptörü/torbayıve yardımcıstoma bakım ürünlerini uygular.
 2. e) Stomanın ve stoma çevresindeki cildin bakımını
 3. f) Kalıcıkolostomisi olan uygun hastalarda kolostomi irrigasyonu yapar, sonucunu kaydeder.
 4. g) Uygun hastalarda hekimle işbirliği içinde lavman (ante-grade continent) yapar.

ğ) Stoma çevresinde gelişen cilt problemlerinde, cilt bakımı yapar.

 1. h) Stomaya ilişkin komplikasyonlarda ilgili hekimle işbirliği yaparak gerekli uygulamalarıyapar (Kemer ve korse uygulama, prolapsusun elle redüksüyonu, ileostomi lavajı, kanamanın durdurulması, suppozituar ve lavman uygulama).

ı) Fistül bakımı yapar ve fistül çevresindeki cildi korur.

 1. i) Gastrostomi, jejenostomi ve beslenme tüpüyerleştirilen durumlarda tüpün ve ostomi çevresindeki cildin bakımını
 2. j) Yarayıdeğ Yaranın mekanik temizliğini yapar. Yara irrigasyonu yapar. Yara pansumanıyapar. Yaraya bandaj uygulaması yapar.
 3. k) Bakım verdiği bireyi, yarayı, yara bakımına ilişkin ürünleri ve yara bakım uygulamalarınıdeğerlendirerek en etkili ürüne karar verir, aileyi ve ekibi yö
 4. l) Basınçülseri açısından risk grubunda yer alan hastalarıdeğ Basınç ülseri gelişmesi durumunda basınç ülserini değerlendirir, ülserin iyileşmesini sağlayacak uygun bakım ve tedavi edici uygulamaları yapar.
 5. m) Hastaya yapılan bakım ve tedavi uygulamaları/gözlemlere ilişkin hemşirelik kayıtlarınınöbet/vardiya değişimlerinde yazılıve sözel olarak bölüm hemşirelerine/ilgili ekibe teslim eder.
 6. n) Stoma, yara ve inkontinans bakımında asepsi ilkelerine uyar, bu ilkelere uyulmasınısağ
 7. o) Stoma, yara ve inkontinansa yönelik kayıt formlarınıgeliştirerek bakım verdiği hastalara ilişkin hemşirelik uygulamalarının her aşamasınızamanında ve eksiksiz olarak kaydeder.

ö) Stoma ve yara bakım ilkeleri, yöntemleri ve ürünler konusundaki gelişmeleri takip ederek bilgisini güncelleştirir ve uygulamaya aktarır.

 1. p) Hastaya uygulanan bakım ve tedavi ile ilgili uygulamalar ve gözlemlere ilişkin hemşirelik kayıtlarınınöbet/vardiya değişimlerinde yazılıve sözel olarak bölüm hemşirelerine/ilgili ekibe teslim eder.
 2. r) Hasta vizitleri yaparak hastaların durumunu izler, ilgili ekiple bilgi alışverişinde bulunur. Uygulamalarınıilgili formlara kaydeder.
 3. s) Hemşirelik uygulamalarıiçin gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol eder.

ş) Stomadan idrar, dışkı örneği alır.

 1. t) İnkontinans tipini belirlemeye yönelik tanıişlemlerine katılı
 2. u) Yaradan kültür alı

ü) Hekimle işbirliği içerisinde yaraya topikal ajanları uygular.

 1. v) Yaraya mekanik debritman uygular (Islak kuru pansuman, basınçlıyıkama)
 2. y) Hekimle işbirliği içerisinde yaraya kimyasal ve cerrahi debritman uygular.
 3. E) RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

1) Psikiyatri Klinik Hemşiresi

Görev Yetki ve Sorumlulukları

Hemşirenin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;

 1. Hemşirelik Bakımı:
 2. a) Hasta güvenliği açısından riskli olabilecek eşyaların kontrolünüyapar, emanete alır, kaydeder ya da ailesine ulaştırı
 3. b) Hastaya ait para ve özel eşyalarıemanete alır, kaydeder, gerektiğinde hastaya verir.
 4. c) Hastanın ihtiyacıolan kişisel eşyalarının (pijama, terlik, havlu gibi) ailesi tarafından temin edilmesini sağ

ç) Hastayla biyo-psiko-sosyal bir bütünlük içerisinde, terapötik iletişim tekniklerini ve kanıta dayalı değerlendirme araçlarını kullanarak sürekli ve sistematik biçimde veri toplar.

 1. d) Riskli davranışlara (intihar, şiddet, kendine ve/veya çevresine zarar verme, kötüye kullanım, ihmal) ilişkin öyküalır, risk düzeyini değ
 2. e) Hastaların öz bakımınıyapmasıiçin teşvik eder, destekler, gerektiğinde yapar.
 3. f) Hastanın servise kabulünde fiziki muayenesini yaparak yara, iz ve darp bulgularınıkontrol ederek kaydeder.
 4. g) Ailesi olmayan, ya da ailesi hakkında bilgi alınamayan hastanın ihtiyacıolan kişisel eşyaların (pijama, terlik vb.) hastane depolarından teminini sağ

ğ) Hastanın sosyal güvencelerini takip eder, sosyal güvencesi olmayan hastaların sosyal güvencelerinin temini için ilgili birimlerle irtibata geçer.

 1. h) Hastanın özel gözlem, ziyaret, telefon izni ve tedbirlerin planlamasına katkıda bulunur, kararı

ı) Hasta ziyaretçilerini ve getirdiklerini denetler.

 1. i) Hastanın bakım gereksinimlerini ve sorunlarınıbelirler, hasta bakımında hemşirelik süreci sistemini kullanı
 2. j) Beslenme, kilo takibi, uyku takibi, konversiyon takibi, deliryum takibi, ilaçyan etki takibi, pnömoni takibi, hipomani takibi ve istisnalarıönleme takibi yapar.
 3. k) Hemşirelik hizmetleri için gerekli olan araç, gereçve malzemelerin tespit ve teminini sağ
 4. l) Düzenli olarak üst aramasıyapılarak yanıcı, yakıcı, kesici aletlerin ve madde girişinin engellenmesini sağlar, güvenlik önlemlerinin kontrollerini yapar (kamera takibi, dolapların kilit kontrolü).
 5. m) Hasta yakınıve hekim ile iletişim kurarak hastanın servise kabul edilişbiçimine karar verir.
 6. Tıbbi tanıve tedavi planının uygulanmasına katılma:
 7. a) Hastaların en az kısıtlayıcıolan çevrede güvenli tedavi ve hizmet almalarına yardımcı
 8. b) Hastaların ruhsal ve fiziksel sağlığının değerlendirildiği, planlanan hemşirelik uygulamalarıdoğrultusunda hasta sorunlarının ele alındığıplanlı ve düzenli görüşmeler yapar.
 9. c) Elektrokonvülzif tedavi planlanan hastaya işlem öncesi, en az dört saat açkalmasınısağlar, mesane boşaltımını kontrol eder, protezlerin çıkarılmasını sağlar, vital bulgu takibi yapar.

ç) Elektrokonvülzif tedavi uygulaması sırasında hastaya uygun pozisyonun verilmesini sağlar, nöbet izlemi ve süresini kayıt eder. Uygulama sonrasında olası komplikasyonları gözlemler.

 1. d) Tecrit ya da tespit gerekiyorsa, bu işlemlerle ilgili hastaya açıklama yapar, güven verir ve sık aralarla gözlemler, gözlemleri kaydeder, olasıriskler için tedbir alı
 2. e) Hastanın kendine ya da çevresine zarar verme riskini gösteren belirtileri takip eder, kriz ve acil durum oluşmasınıengelleyici, önleyici yaklaşımlar uygular.
 3. f) Psikiyatrik acil durumlarıyönetir ve etkili acil bakımıbaşlatı
 4. Eğitim ve danışmanlık:
 5. a) Tedaviyle ilgili gözlemleri doğrultusunda ekibe tıbbi tedaviye ilişkin gerekli önerilerde bulunur.
 6. b) Ruh sağlığıekibinin önemli bir üyesi olarak grup terapisi görüşmelerine katı
 7. c) Ruh sağlığıhizmetinin etkinliği için gerekirse başka birimlerden ya da disiplinlerden danışmanlık alır, danışmanlık almasıiçin bireyi/aileyi yö

ç) Yararlı ve kullanabileceği destek sistemlerini ve toplum kaynaklarını değerlendirir, bireyi/aileyi yönlendirir.

 1. d) Hastanın gelişim düzeyi, öğrenme istekliliği, bilgilenme ihtiyacı, kültürel yapısıve inançlarınıgöz önüne alarak sağlık eğitimini ve hasta eğitimini planlar.
 2. e) Hastayıve aileyi desteklemede stresle başetme, stigmatizasyon, kişiler arası ilişkiler, farkındalık ve girişkenliği artırma, problem çözme becerisi, sosyal beceriler eğitimi gibi konularda psiko-eğitim programlarını planlar ve uygular.
 3. f) Hasta ve ailesine; ilaçların etki ve yan etkileri konusunda gerekli eğitimleri planlar, uygular, eğitimin etkinliğini değ
 4. g) Klinikte çalışan destek hizmet personeline hasta ve yakınlarıyla iletişim ve yaklaşımlar konusunda eğitim ve danışmanlık sağ

2) Çocuk ve Adölesan Psikiyatrisi Hemşiresi

Görev Yetki ve Sorumlulukları

Hemşirenin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;

 1. Hemşirelik Bakımı:
 2. a) Aile döngüsünün karmaşıklığıiçerisinde yaşam stresörlerinin, travmatik olayların ve durumsal krizlerin sağlığa etkisini değ
 3. b) Çocuk/ergenin yatışına karar verilirse; servise kabul eder, kendini, servisi ve kurallarıtanıtır, sorularınıcevaplandırır, oryantasyonunu sağ Aileyi klinik hakkında bilgilendirir.
 4. c) Çocuk/ergenin ihtiyacıolan kişisel eşyalarının (pijama, terlik, havlu gibi) ailesi tarafından temin edilmesini sağ

ç) Çocuk/ergenin bakım gereksinimlerini belirler, bakım planını hazırlar, uygular, sonuçlarını değerlendirir ve kaydeder.

 1. d) Çocuk/ergenin yakınlarıyla işbirliği sağlar, ailenin tedavi sürecine katılımınısağ
 2. e) Çocuk/ergenin kendine ya da çevresine zarar verme riskini gösteren belirtileri, ipuçlarınıtakip eder, kriz ve acil durum oluşmasınıengelleyici, önleyici yaklaşımlar uygular.
 3. Eğitim ve danışmanlık:
 4. a) Çocuk/ergen ve ailesinin eğitim ve danışmanlık gereksinimlerini belirler ve yerine getirilmesini sağ
 5. b) Sorunlarla başa çıkma ve sorun çözme konusunda hasta ve aileye eğitim, yönlendirme yapar.
 6. c) Çocuk/ergenin yakınlarının da yaşadığıendişe, üzüntü, öfke, suçluluk, çaresizlik ile sağlıklıbaş etmeleri için terapötik iletişim kurar, danışmanlık sağ

ç) Çocuk/ergen ve ailesine; ilaçların etki ve yan etkileri konusunda gerekli eğitimleri planlar, uygular, eğitimin etkinliğini değerlendirir.

 1. d) Çocuk/ergen ve ailesine yönelik taburculuk sonrasıeğitimi planlar, uygular.
 2. e) Diğer klinik hemşiresi ve çalışanlarına çocuk ve ergen ruh sağlığıve psikiyatri vakalarıkonusunda eğitim ve danışmanlık sağ

3) Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Hemşiresi

Görev Yetki ve Sorumlulukları

Hemşirenin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;

 1. a) Fiziksel yakınmasıya da hastalığıolan bireyin fiziksel durumu ile ruhsal durumu arasındaki etkileşimi gö
 2. b) Fiziksel hastalığıolan bireyin ve ailesinin hastalığa, tedaviye psikolojik uyumunu sağlamada, adaptif fonksiyonlarınıgeliştirmelerinde, yeniden kazanmalarında yardım eder.
 3. c) Bireyin mevcut hastalığıve hastalığın yol açtığıyaşam sorunlarıyla baş edebilecek güce gelmesine, başa çıkma yöntemleri geliştirmesine yardımcı

ç) Hastanın hastalık yaşantısından sağlığını sürdürmesine yarayacak anlam çıkarmasına yardımcı olur.

 1. d) Özel eğitim alarak psikoterapi uygulamalarında görev alı
 2. e) Bakımın tıbbi ve psikiyatrik boyutunu entegre eder, bakımın etkinliğini değ
 3. f) Bakımın etkinliğini azaltan, sistemin işlemesine engel olan nedenleri ortaya çıkarmak, ortadan kaldırmak ya da değiştirmek için çaba gö
 4. g) Genel hastanedeki tedavi ekibi ile işbirliği içinde hasta/hasta ailesine yönelik eğitim ihtiyacınısaptar, psikolojik eğitimi planlar, hastanın aktif katılımınıteşvik eder, eğitimi uygular ve değ

ğ) Hasta ve ailelerine ruh sağlığını, problemlerle baş etme yollarını geliştirmeleri için yardım eder, eğitim verir.

 1. h) Hastaların gereksinimlerine uygun eğitim materyali hazırlar, gelişmelere göre yeniden gözden geç

ı) Hastaların rehabilitasyonuna yardım eder.

 1. i) Hasta ile hemşire arasında iletişim problemlerinin ve çatışmalarının çözümlenmesinde yardımcıolur, etkin kişiler arasıiletişimi ve terapötik ilişkiyi kolaylaştırıcı faaliyetler planlar.
 2. j) Genel hastanede çalışan hemşirelerin yaşadığıişstresi-problemi hakkında duygularını ifade etmesine ve problemlerini çözmelerine yardımcı olur, sağlık elemanlarına destek olur, destek grupları oluşturur ve sürdürü Hemşirelerin mesleki benliği, kişisel benlik saygılarını, girişimciliğini artırmak için gerekli terapötik grup çalışmalarını planlar.
 3. k) Değişim, çatışma çözümüve diğer personelle ilgili konularda yönetimsel danışmanlık hizmeti verir.
 4. l) Genel hastanede çalışan hemşirelerin eğitime katılımı, gelişmeleri uygulamaya aktarmalarıve araştırma yapmalarıiçin destekler, teşvik eder, danışmanlık yapar.
 5. m) Hastaların yaşam kalitelerini yükseltecek uygulamalar konusunda dünya literatürünütakip eder ve gelişmelerin kuruma uyarlanmasıile ilgili düzenlemeleri önerir, uygular ve denetler.
 6. n) Mesleki gelişmeleri takip eder, sürekli eğitimi felsefe edinerek kurum içi ve kurum dışıbilimsel toplantılara, kongrelere, hizmet içi eğitimlere katılarak sürekli eğitim yoluyla mesleki gelişiminin devamlılığınısağ

4) Alkol ve Madde Bağımlılığı Merkezi Hemşiresi

Görev Yetki ve Sorumlulukları

Hemşirenin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;

 1. a) Alkol, psikoaktif madde ya da bağımlılık yapıcıdiğer maddeleri bırakma isteği ya da yoksunluk yakınmalarınedeniyle hastaneye başvuran hastaların ve ailelerinin fiziksel ve psikososyal tanılamasını yapar (özellikle hastanın madde kulanım öyküsü, önceki tedavi durumu, yasal sorunlar ve diğer kayıplar, danışanın/ailenin hastalığı, durumu algılamaları, emosyonel tepkileri, baş etme davranışları, madde kullanımının aile üzerindeki etkisi hakkında veri toplar).
 2. b) Hasta ve ailesine ilişkin toplanan veriler doğrultusunda sorununu belirleyerek, hemşirelik tanısını
 3. c) Hemşirelik tanılarına ilişkin hasta/ailesine yönelik bakım girişimlerini planlar ve uygular (bağımlılığıaçıklama, inkar üzerinde çalışma, etkin başetme stratejilerini geliştirme, anksiyete yönetimi, destek sistemlerini harekete geçirme, duyguların ifade edilmesini kolaylaştırma, danışmanlık ve eğitim, rol modeli olma, psikoterapi, hasta takibi, psikofarmakolojik ilaçların etki ve yan etkilerini değerlendirme, psikiyatristle işbirliği, eğitim ve araştırma), bakımın etkinliğini değ

ç) Detoks tedavi sürecinde yoksunluk belirtileri açısından hastayı gözlemler, bilinç takibi yapar, tremor, terleme, halusinasyon, ajitasyon, hezeyan, konvulsüyon varlığını takip eder, yoksunluk belirtilerinin şiddetini değerlendirir, kaydeder.

 1. d) Hastanın ihtiyacıolan uygun hidrasyonu sağlamak için, sıvıalabilmesine bağlı olarak oral ya da intravenöz sıvı alımı konusunda destek sağ
 2. e) Hastanın yoksunluk belirtilerine, vitamin ve mineral kaybına ya da genel tıbbi durumuna yönelik planlanan tedaviyi uygular.
 3. f) Hastaların bireysel gelişimini ve sosyalizasyonunu sağlayacak, kişisel benlik saygılarını, girişimciliğini arttıracak terapötik grup çalışmalarını(günaydın, işe yönlendirme, uğraşı, spor, sinema, kitap, gezi vb.) düzenler, hastaların katılımınıteşvik eder ve gö Rehabilitasyon ekibi ile işbirliği sağlar.
 4. g) Hastalardan terapötik amaçlıistenen etkinliklerin sürdürümünü

ğ) Madde kullanımı olup olmadığını takip eder madde ölçümü tetkiklerin yapılabilmesi için idrar alır alkolmetre ölçümü yapar.

 1. h) Servise madde girişini önlemeye yönelik tedbirler alır, gözlem yapar, binada aramalar yaptırır ve güvenliği sağ

ı) Hastaların hastanede kalmaya bağlı (kapalı servisler için) yaşadıkları duyguları ifade etmeleri ve problemlerini çözmelerine yardımcı olur.

 1. i) Hasta ile ailesi arasında iletişim problemlerinin ve çatışmalarının çözümlenmesinde yardımcıolur, etkin kişiler arasıiletişimi ve terapötik ilişkiyi geliştirici girişimler planlar ve uygular.
 2. j) Gerekli durumlarda yasal sorunu olan hasta/danışanların ilgili mercilere iletilmek üzere tedavi sürecindeki durumlarınıgözlemleyerek gözlem raporlarıkayıtlarını Gerekli durumlarda denetimde serbestlik yasası gereğince gözlem yapılan hasta/danışanların bağımlılık davranışı gözlemlerini yaparak raporlarını tutar.
 3. k) Taburculuk öncesi ya da sonrasında nükslerin önlenmesinde bireysel ya da grup danışmanlığıyapar ve psikoeğitim gruplarıoluş
 4. l) Hastaların adsız alkolik (AA), adsız narkotik (NA) gibi, ailelerinin (Al-Anon), çocukların (ACA) gibi kendi kendine yardım gruplarına katılımınısağ
 5. m) Sağlık hizmeti veren personelin bağımlılık alanında eğitimini/gelişimlerini sağlayacak programlarıplanlar, organize eder ve değ
 6. n) Toplumu bilgilendirme aktivitelerinde rol alır, ruhsal sağlığınıkoruma ve geliştirme konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti verir.
 7. F) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

1) Pediatri Hemşiresi; Evrensel çocuk hakları ve profesyonel hemşirelik rolleri doğrultusunda 0-18 yaş arasındaki çocukların aile ve toplum içinde fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal yönden sağlıklı büyüme ve gelişmesi, hastalıklardan korunması ve sağlığının en üst düzeyine çıkarılması; hastalandığında hasta çocuğun tedavisi, bakımı ve rehabilitasyonundan sorumlu hemşiredir.

Görev, yetki ve sorumluluklar

Hemşirenin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;

 1. Hemşirelik bakımı:
 2. a) Çocuğun bakım gereksinimlerini çocuğun ve ailenin kültürel, sosyal, tıbbi durumuna ilişkin veriler doğrultusunda saptar, belirlediği gereksinimlerin karşılanmasıiçin planladığıbakımı uygular ve bakımın sonucunu değ
 3. b) Çocuğu aile ve çevresi ile bir bütün olarak ele alır ve vereceği bakımın her aşamasına aileyi dahil eder.
 4. c) Yatışişlemleri tamamlanmışçocuğu ve ailesini servise kabul eder, kendileri için ayrılan oda ve yatağına alır, çocuk ve ailesinin servise/kuruma uyumunu sağ

ç) Çocuk ve ailesine rahat ve güvenli ortamı sağlar, odada gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol eder.

 1. d) Çocuk/aile ve çevresi ile ilişki kurmada uygun iletişim tekniklerini kullanı
 2. e) Çocuk ihmal ve istismarıdurumlarınıtanı Şüpheli durumlarda ilgili yerlere bildirimde bulunur.
 3. Tıbbi tanıve tedavi planının uygulanmasına katılma:
 4. a) Hastalık sürecini objektif (ateş, kan basıncıve solunum düzeyi, laboratuar bulguları) ve subjektif veriler doğrultusunda değerlendirerek izler ve değişiklikleri kaydeder.
 5. b) Tanıamaçlıhastadan alınması gereken örnekleri alır, uygun şekilde ve en kısa sürede yerine ulaştırılmasını sağ
 6. c) Tanıve tedavi amaçlıgirişimler için çocuk ve ailesini hazırlar, işlem sırasında rahatlatır, işlem sonrasında izler.

ç) Sekiz doğru ilkesine göre ilaç uygulamalarını yapar, ilaçların etkisi ve yan etkisi yönünden gözler, istenmeyen bir etki görüldüğünde uygun girişimlerde bulunur.

 1. d) Oral-parenteral ilaçları, kan ve sıvıinfüzyonlarınıve harici ilaç uygulamalarını
 2. e) Gerektiğinde hastayıameliyata ve işlemlere hazı
 3. f) Gerektiğinde hastanın güvenli bir biçimde taşınmasınısağTransport ile ilgili tüm koşullarıhazırlar.
 4. g) Çocuk ve ailesini, hastaneye yattığıandan itibaren taburculuğa ve evde bakıma hazı

ğ) Çocuk ve ailenin, taburcu olduktan sonra verilen bakımın devamlılığını sağlayabilmeleri için onlara gerekli bakım becerilerini öğretir, rehberlik ve danışmanlık yapar.

 1. h) Çocuğun bakımıve tedavisinde terapötik oyunu kullanı
 2. Eğitim ve danışmanlık:
 3. a) Çocuklara ve gençlere bakım verirken diğer sağlık bakım profesyonelleri ile işbirliği içinde ve ekip anlayışıile çalışı
 4. b) Çocuğun sağlığınıkoruma ve geliştirme için bakımın her düzeyinde aileye rehberlik eder, sağlık eğitimini planlar, uygular.
 5. c) Hastaneye yatma, kronik ve ölümcül hastalık gibi ailelerde anksiyete ve strese neden olan krizli dönemlerde çocuk ve ailesine destek olur.

ç) Hastalık ve/veya özürlülük durumunu takiben çocuğun/ailenin en üst düzeyde fonksiyon görebilmesi için çocuk ve aileye destek olur.

 1. d) Hastaneye yattığıandan itibaren taburculuğa ve evde bakıma hazı
 2. e) Çocuk ve ailenin, taburcu olduktan sonra verilen bakımın devamlılığınısağlayabilmeleri için onlara gerekli bakım becerilerini öğretir, rehberlik ve danışmanlık yapar.

2) Yenidoğan Hemşiresi: Yenidoğan hemşiresi; profesyonel hemşirelik rolleri doğrultusunda yenidoğan ve yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan bebeklerin; dış ortama uyumunun sağlanması, sağlıklı büyüme ve gelişmesi, anne sütü ile beslenmesi, hastalıklardan korunması ve sağlığının en üst düzeyine çıkarılmasında önemli rolleri olan; hastalandığında bakımından sorumlu olduğu bebeği kapsamlı olarak değerlendirip klinik belirti ve bulguları yorumlayabilen, ailesi ile birlikte değerlendiren, yenidoğanın bakım gereksinimlerini tespit ederek kanıta dayalı bilgiler doğrultusunda uygun bakımı planlayabilen, ünitedeki araç-gereçleri kullanabilen, araçlardaki verileri değerlendirip yorumlayabilen, bebekler ve yakınları ile iletişimi ve onlara uygun terapötik yaklaşım kurabilen, eğitim ve danışmanlık yapabilen ve ekip anlayışı içinde, ekip üyeleri ile iyi iletişim ve işbirliği kurma becerisine sahip hemşiredir.

Görev, yetki ve sorumluluklar

Hemşirenin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;

 1. Hemşirelik bakımı:
 2. a) Bebeğin anomalili olması, erken doğması, düşük doğum ağırlıklıolmasıveya bebeğin kaybı gibi ailelerde anksiyete ve strese neden olan krizli dönemlerde aileye destek olur.
 3. b) Yenidoğanın değerlendirmesini yapar. Yenidoğanın normalden sapma durumunda hekimi bilgilendirir.
 4. c) Yenidoğan hemşiresi yenidoğanın vücut ısısının korunmasıve sürdürülmesini sağ

ç) Aile bebek etkileşiminin en erken dönemde başlamasına yardımcı olur. Bunun için annenin gereksinimlerini karşılar, anne-bebek arasındaki ilişkinin niteliğini değerlendirir.

 1. d) Yenidoğan enfeksiyonlarının önlenmesi için gereken önlemleri alı
 2. e) Yenidoğan hemşiresi gerektiğinde hastanın güvenli bir biçimde taşınmasınısağ
 3. f) Transport ile ilgili tüm koşullarıhazı
 4. Tıbbi tanıve tedavi planının uygulanmasına katılma:
 5. a) Tanıamaçlıbebekten alınması gereken örnekleri alır, uygun şekilde ve en kısa sürede yerine ulaştırılmasını sağ
 6. b) Gerektiğinde hastayıameliyata ve işlemlere hazı
 7. c) İlaçuygulamalarınıyapar, ilaçların etkisi ve yan etkisi yönünden gözler, istenmeyen bir etki görüldüğünde uygun girişimlerde bulunur.
 8. Eğitim ve danışmanlık:
 9. a) Aileler ile sürekli iletişim halinde bulunur. Bebeği aile ve çevresi ile bir bütün olarak ele alı Bakımın her aşamasında annenin hazır oluşluk düzeyini değerlendirerek anneyi bakıma katar.
 10. b) Bebeğin sağlığınıkoruma ve geliştirme için bakımın her düzeyinde aileye rehberlik eder, sağlık eğitimini planlar, uygular (anne sütüve önemi, emzirme tekniği, meme bakımı, yenidoğan tarama testleri, büyüme ve gelişme, kazaları önleme, aşılama, izlem ve kontroller. vb).
 11. c) Anne bebek arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için tensel temas, yenidoğan masajıve anne sütüyle beslenmeyi destekler.

ç) Bebeğin beslenmesi ve emzirme tekniği konusunda anneyi bilgilendirir.

 1. d) Yenidoğan tarama testlerinin önemi ve yapılmasıkonusunda aileyi bilgilendirir. Konu ile ilgili toplum eğitimlerine önem verir.
 2. e) Bebeğin aşılarıhakkında aileyi bilgilendirir.
 3. f) Yenidoğan ve ailesini, taburculuğa ve evde bakıma hazı Yenidoğanın davranışlarınıanlayabilmesi için anneye rehberlik yapar.
 4. G) KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

Görev, yetki ve sorumluluklar

Hemşirenin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;

 1. a) Çiftlere, gebelik öncesi eğitim ve danışmanlığını
 2. b) Kadının gebelik dönemine özgübakım ve izlemlerini yapar.
 3. c) Gebelikte gelişebilen riskli durumlarıerken dönemde fark eder ve önerilen tedavileri uygular ve gerektiğinde sevk eder.

ç) Doğumun uygun koşullarda yapılması için hastayı yönlendirir.

 1. d) Doğum eylemiyle ilgili normalden sapmalarıizler ve bildirir.
 2. e) Yenidoğan bebeğin bakımınıve muayenesini yapar.
 3. f) Erken ve geçlohusalık döneminde anne ve yenidoğan bakımını
 4. g) Ana çocuk sağlığının korunup geliştirilmesinde kadına eğitim ve danışmanlık yapar. (aile planlamasıdanışmanlığı, emzirme danışmanlığı, sağlıklıcinsel yaşam, genetik hastalık riski taşıyan ailelere danışmanlık, periyodik jinekolojik ve meme kontrolü, pap smear vb. testler için yol gösterir ve yardımcı olur)
 5. H) HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

1) Evde Bakım Hemşiresi: Yatağa bağımlı veya kendi ihtiyaçlarını bir başkasının desteği olmaksızın karşılayamayacak durumda evde bakım gereksinimi olan bireylere hemşirelik hizmetlerinin sunumundan sorumludur.

Görev, yetki ve sorumlulukları

Hemşirelerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;

 1. a) Ev ortamınıhastanın gereksinimlerine uygunluk yönünden değerlendirir (ısı, ışık, havalandırma, hijyen, tekstil, zemin, duvarlar vb.). Gürültü, ışık, ısınma, havalandırma gibi çevresel uyaranlarıkontrol altına alarak hastanın uyku ve dinlenmesini sağ
 2. b) Bireyin günlük yaşam aktivitelerinin karşılanması, çevre düzenlemesi ve sosyal gereksinimlerin karşılanmasına yönelik görev alan bakım destek elemanlarının denetimini yapar, gerektiğinde ilgililere bildirimde bulunur.
 3. c) Birey ve ailenin eğitim ve danışmanlık ihtiyacının belirlenmesini ve yerine getirilmesini sağ Bireyin öneri, istek ve şikâyetlerini dinler ve değerlendirir ve ilgili birimlere yönlendirir.

2) Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi Hemşiresi

Görev yetki ve sorumlulukları

Hemşirelerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;

 1. Hemşirelik Bakımı:
 2. a) Sorumlu olduğu bölgedeki toplumun sağlık düzeyi ölçütleri, ana-çocuk sağlığıdurumu, sosyal, kültürel, ekonomik durumu, ulaşım durumu gibi özelliklerine ilişkin veri toplar ve değ
 3. b) Sorumlu olduğu ailelere ev ziyaretleri yaparak kapsamlıdeğerlendirme yapar.
 4. c) Birey ve ailelerin ana-çocuk sağlığıile ilgili gereksinimleri ve sorunlarını, öncelikleri belirler.

ç) Birey ve ailelere ilişkin tüm kayıtları doğru, eksiksiz ve zamanında tutar.

 1. d) Ailedeki hasta ana-çocukların konsültasyon için gereksinimlerini belirler ve AÇS-AP merkezi hekimine sevk eder.
 2. e) Hizmetlerin sürekliliği ve koordinasyonunu sağlamak için diğer sağlık ekibi üyeleri ile ve kurum içi, kurum dışıdiğer hizmet birimleri ile iletişim kurar ve geliş
 3. f) Aile planlamasıhizmetlerini yürütü
 4. g) Doğum öncesi izlem, evde doğum ve doğum sonrasıanne ve bebeğin izlem hizmetlerini yürütü

ğ) Kadın sağlığına yönelik tarama (Pap Smear, KKMM ve benzeri) programlarına katılır.

 1. h) Çocuk izlem hizmetlerini yürütü

ı) Bağışıklama hizmetlerini yürütür.

 1. i) Ana ve çocuk yaşgruplarınıilgilendiren kronik hastalıkların takibini yapar, hekim tarafından reçete edilmiş ilaç ve tedavileri uygular.
 2. j) Merkez bölgesinde ana-çocuk sağlığıhizmetleri ile ilgili yapılacak araştırmalara katılı
 3. k) Hizmet içi eğitim programlarına, mesleki seminer, konferans, gibi etkinliklere katılı
 4. l) Hemşirelik bakımında gerekli olan asepsi, sterilizasyon, dezenfeksiyon gibi tekniklere uyar ve uyulmasınısağ
 5. m) Tüm uygulama ve işlemlerini etik kurallara uyarak birey/grup haklarıdoğrultusunda yapar.
 6. Tıbbi tanıve tedaviye katılma:
 7. a) Önemli çocukluk hastalıklarının (ishal, akut solunum yolu enfeksiyonları, aşıile önlenebilir hastalıklar, beslenme bozukluklarına bağlıhastalıklar, paraziter hastalıklar ve çocukluk dönemi bulaşıcı hastalıkları, vb) muayene ve takibini yapar, hekim isteminde yer alan ilaç ve tedavileri uygular.
 8. b) Ana ve çocuk yaşgruplarınıilgilendiren kronik hastalıkların tedavisinde hekim tarafından reçete edilmiş ilaç ve tedavileri uygular.
 9. Eğitim ve danışmanlık:
 10. a) Merkez sorumlu hemşiresinin gözetiminde halka, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, hastalıkların bakım, tedavi ve rehabilitasyonu amacıyla bireysel ve grup sağlık eğitimini planlar, eğitim ortamınıhazırlar, uygular ve değ
 11. b) Cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesinde ve AIDS ile mücadelede eğitim ve danışmanlık yapar.
 12. c) Sorumlu üreme ve cinsel danışmanlık ve sorumlu ebeveynlik için eğitim ve danışmanlık yapar.

ç) Kadın yaşam evrelerine göre cinsel sağlık/üreme sağlığı sorunlarını belirler, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini yürütür.

3) Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hemşiresi: Birey, aile ve toplumun ruh sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmede görev yapan sağlık ekibi üyesidir.

Görev Yetki ve Sorumlulukları

Hemşirelerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;

 1. a) Sosyo-ekonomik düzeyi düşük bölgede yaşayan, göçle gelmiş, madde bağımlılığıaçısından riskli, çocuk, ergen, kadın, yaşlı, işsiz ve engelli gibi ruh sağlığıbozulma riski taşıyan tüm grupların, ruh sağlığının korunmasında ve sürdürülmesinde görev alır ve destekleyici programlar oluş
 2. b) Gelişimsel dönem özelliklerini bilir ve bu özellikler doğrultusunda çocuğun, ergenin biyo-psiko-sosyal gelişimini izler.
 3. c) Ergenlik döneminde ortaya çıkabilecek riskli davranışlar (sigara, alkol ve madde bağımlılığı, intihar, şiddet davranışı, riskli cinsel davranışlar vb.) konusunda koruyucu müdahaleleri gerçekleş Bu doğrultuda ergene, aileye ve topluma danışmanlık yapar.

ç) Orta yaşlılık ve yaşlılık dönemindeki bireylere bu dönem özellikleri hakkında bilgi verir. Bu dönemde ortaya çıkabilecek fiziksel, duygusal ve sosyal problemlerle başetme yöntemleri hakkında destek olur ve danışmanlık yapar.

 1. d) Ruhsal bozuklukların, fiziksel hastalık sürecinin erken belirtisi ya da hastalığın etkeni olabileceğini bilir ve hastaların ve sağlıklıbireylerin genel sağlık düzeyini değerlendirir, risk faktörüanalizi yapar.
 2. e) Gebelik ve doğum süreci ile ilgili gelişebilecek ruhsal durumlara yönelik annelere eğitim yapar.
 3. f) Birey ve aileye yardım için toplumsal destek sistemlerini örgü
 4. g) Toplumdaki bireylerin, kullandığıilaçlar, bitkiler, alternatif tedaviler, vitaminler veya besinsel destekleri gibi alternatif tıp uygulamalarınıdeğ

ğ) Riskli davranışlara (intihar, şiddet, kendine ve/veya çevresine zarar verme, kötüye kullanım, ihmal) ilişkin öykü alır, risk düzeyini değerlendirir.

 1. h) Hastayla biyo-psiko-sosyal bir bütünlük içerisinde, terapötik iletişim tekniklerini ve kanıta dayalıdeğerlendirme araçlarınıkullanarak sürekli ve sistematik biçimde veri toplar, gereksinimlerini ve sorunlarını belirler, hemşirelik bakımını planlar ve uygular.

ı) Gelişimsel, durumsal ve sosyal krizler için bireysel ya da grup danışmanlığı yapar, destek grupları oluşturur, psikososyal destek sunar.

 1. i) Hastanın, tıbbi tedavisine uyumunu, ilaçların etkilerini ve yan etkilerini takip eder, yan etkilerle başa çıkmada yardımcı
 2. j) Ruhsal sorun yaşandığında uygun destek hizmetlerinin birey tarafından kullanımınısağ
 3. k) Psikiyatrik hastalığın yeniden alevlenmesine neden olabilecek durumları(bilgi eksikliği, tedaviye uyumsuzluk, stres vb) saptar ve alevlenmeleri önlemede aile ile işbirliği sağ
 4. l) Kronik psikiyatri hastalığıolan bireylerin taburculuk sonrasıtoplum içinde uyumlarını sağlamalarına yardımcı
 5. m) Psikiyatrik tedavi gören hastanın taburculuk sonrasıhazırlanan ev programının uygulanmasında görev alır, hastanın toplumsal uyumunu sağlamaya yönelik girişimlerde bulunur ve rehabilitasyon ekibi ile işbirliği sağ
 6. n) İyileşme ve yeni duruma uyum sürecinde aileye ve bireye destek olur.
 7. o) Ruhsal bozukluğu olan bireyleri, toplumsal destek kaynaklarınıkullanmasıiçin yönlendirir, destekler.

ö) Psikiyatrik tedavi gören hastaların topluma yeniden kazandırılması ve üretkenliklerini sağlamak için işverenler ve kuruluşlar ile ortak çalışmalarda bulunur.

 1. p) Ruhsal bozukluğu olan hastaların topluma yeniden kazanımında rol alan dernekler ile işbirliği yapar ve hastalarıyö
 2. r) Ruh sağlığıile ilgili yasalarıtakip eder ve hasta ve aileyi yasalar hakkında bilgilendirir.
 3. s) Koruyucu ruh sağlığına yönelik eğitim hizmetleri için, ilk ve orta dereceli okullarda, çeşitli sivil toplum örgütlerinde, basın ve medya aracılığıyla topluma bilgi aktarı

ş) Birey, aile ve gruplarda olumlu sağlık davranışları geliştirmek için toplumdaki liderlerle işbirliği yapar ve onları harekete geçirir.

 1. t) Uygun aile ortamısağlamaya yönelik programlarda görev alı
 2. u) Toplumun ruh sağlığıinançları, tutumlarıve damgalama ile mücadele programları yürütür ve görev alı

ü) Stres ile başa çıkma, öfke kontrolü, kriz yönetimi, evlilik eğitimi gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri verir.

4) İş Sağlığı Hemşiresi

Görev yetki ve sorumlulukları

Hemşirelerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;

 1. a) Çalışma ortamıile ilgili sorunların saptanmasında ve önceliklerin belirlenmesi konusunda diğer işsağlığı hizmet ekibi üyeler ile birlikte çalışmalar yürütü
 2. b) Sağlıklıve güvenli bir işyeri sağlamak için, işverenin de katılımınısağlayarak gözlem yapar ve çalışan sağlığını tehdit eden riskleri saptar.
 3. c) İşçi ve ailelerinin sağlık sorunlarınıçözmede, gereksinimlerini karşılamada onlara rehberlik eder.

ç) İşyeri çalışanlarının sosyo-demografik, öz/soy geçmiş özellikleri, çalışma yaşamı ile ilgili özellikleri sağlık düzeyleri hakkında bilgi toplar ve bunların kayıtlarını tutar.

 1. d) Çalıştığıişyerinde yapılan iş, işsüreçleri ve yönetim özellikleri ile ilgili bilgi toplayarak çalışanın sağlığını olumsuz etkileyebilecek tehlike ve riskleri belirler.Yapılan işin niteliğine göre işe giriş ve periyodik muayeneleri işyeri hekimi ile birlikte planlar ve yapar. Elde edilen verilerle hasta ve sağlam bireyleri ayırarak, herhangi bir hastalık semptomu gösterenleri daha ileri bir tetkik ve tedavi için sevk eder.
 2. e) İşyeri ortamının etkisi ile oluşan sağlık sorunlarında alınacak önlemler konusunda öneride bulunur ve bu önerilerin uygulanmasınısağ
 3. f) Çalışanların hastaneye sevk işlemlerini sağlar, tedavisini izler ve rehabilitasyon hizmetlerine katılı
 4. g) İşyeri sağlık birimine başvuranların sağlık muayenelerinin yapılmasına yardım eder, hekim tarafından reçete edilen ilaçları

ğ) İşe bağlı olan ya da olmayan kazaların önlenmesi için diğer iş sağlığı hizmet ekibi üyeleri ile birlikte koordineli çalışır.

 1. h) Meslek hastalıklarının önlenmesi, tedavisi ve izlemi ile ilgili hemşirelik girişimlerini planlar, uygular ve değ

ı) Çalışanların ruh sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik sağlık programları düzenler.

 1. i) Beslenme ve kilo kontrolü, düzenli egzersiz, Stres yönetimi, Sigara bırakma gibi sağlık davranışlarınıgeliştirmeye yönelik olarak sağlığıgeliştirme programları planlar, uygular ve değ
 2. j) İşyerinde oluşan küçük yaralanma ve hastalıklarda ilk müdahaleyi yapar, İşyerinin özelliğine göre uygun ilk yardım ünitesini ve malzemelerinin teminini ve kullanıma hazır olmasınısağ
 3. k) İşyerinde çalışanlardan ilk yardım grubu oluşturur ve bu gruba ilk yardım anında yapılacaklar konusunda eğitim verir.
 4. l) Çevre koşullarının düzeltilmesi için diğer ekip üyeleri ile işbirliği yapar, çevrede zararlıolabilecek maddelerden numune alır, çalışma çevresinde sağlığıbozan faktörleri saptar ve gerekli önlemleri alı
 5. m) İşyerinde çalışan kronik hastalıklıbireylerin bakımıile ilgili hemşirelik girişimlerini planlar, uygular ve değ
 6. n) İşsağlığıve iş güvenliği bilincinin geliştirilmesi konusunda ilgili birimlerle iş birliği halinde çalışmalar yapar.
 7. o) İşyerine bağlıkreşve anaokulunun sağlık kontrolünü

ö) İşyeri yemekhanesinde görev alan personele kişisel hijyen, mutfak hijyeni ve besinlerin satın alınmaları, saklanmaları, işleme, işlendikten sonra saklama konularında sağlık eğitimlerini planlar, yürütür ve denetler.

 1. p) İşyeri sağlık güvenlik kurullarının etkin üyesi olarak toplantılara katılı
 2. r) İşyeri sağlık biriminin çalışmalarıile ilgili istatistikleri oluşturur ve ilgili birimlere rapor eder.
 3. s) Çalışanların sağlık sorunlarının belirlenmesi ve çözüm yollarının geliştirilmesine yönelik konularda araştırmalar planlar, sonuçlarınıraporlandırı

ş) Sağlık merkezinde kütüphane oluşturulmasını destekler.

 1. t) İşyerinde çalışan gebe ve emzikli kadınların izlenmesi ve zararlımaddelerden korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağ
 2. u) Çalışmalarında etik ilkeleri gözetir ve çalışanın haklarını

ü) İş sağlığı hemşiresi olmak isteyen öğrenci hemşirelerin uygulama eğitimlerini destekler.

5) Okul Sağlığı Hemşiresi:

Görev yetki ve sorumlulukları

Hemşirelerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;

 1. a) Görev yaptığıokulda okul sağlığıhizmetleri ile ilgili sorunları, gereksinimleri saptar ve okul idaresine bildirir.
 2. b) Sağlık risklerinin erken tanılanmasıve uygun girişimlerin planlanması, gereken önlemlerin alınmasıkonusunda okul idaresiyle koordinasyonu sağ
 3. c) Sağlık biriminin malzeme ihtiyaçlistesini tespit eder ve okul idaresine bildirir.

ç) Okula her yeni katılan öğrencinin sağlık durumunun değerlendirilmesinde ve öğrencilerin düzenli olarak periyodik fiziki muayenelerinde görev alır ve sağlık durumunu kaydeder.

 1. d) Hastalanan veya acil müdahale gereken öğrenci ve okul çalışanının, hekim istemi doğrultusunda tedavi ve bakıma yönelik hemşirelik hizmetlerini planlar, uygular, değerlendirir ve hemşire gözlem formuna kayıt eder.
 2. e) Okul sağlık ekibiyle birlikte okulda düzenli olarak gerçekleştirilen bağışıklama ve sağlık taramalarında görev alı
 3. f) Okulda çevre sağlığınıilgilendiren durumları(okul çevresi, oyun alanı, su sağlanması, çöplerin yok edilmesi, tuvaletler, ısıtma ve havalandırma, aydınlatma, kazalara neden olabilecek durumlar, sınıfların büyüklüğü) kontrol eder, değerlendirir ve okul idaresini bu konuda bilgilendirir.
 4. g) Okulda öğrencilere doğru sağlık bilgilerinin aktarılmasıve sağlık konusunda olumlu davranışların kazandırılmasıamacıyla Sağlık Eğitimi (temizliğin önemi, kazalar ve hastalıklardan korunma, ilkyardım, sigara ve alkolün zararları ve cinsel eğitim vs.) faaliyetleri planlar ve yürütü

ğ) Okulda yapılan ruh sağlığı çalışmaları (madde bağımlılığı, yeme bozukluğu, dikkat bozukluğu, depresyon, anksiyete, antisosyal davranışlar vs.) sonucunda sorun saptanan öğrenci, öğretmen ve ailesi arasında işbirliğini sağlar ve ilgili durumda sağlık danışmanlığını yürütür.

 1. h) Okul kantininde görev alan personelin kişisel hijyen, kantin hijyeni ve gıda güvenliği gibi konularda sağlık eğitimlerini planlar, yürütür ve denetler.

ı) Okul temizliğini yürüten personele tuvalet temizliği, sınıf temizliği gibi konularda sağlık eğitimi yapar ve onları denetler.

 1. i) Okul mutfağında görev alan personele kişisel hijyen, mutfak hijyeni ve besinlerin satın alınmaları, saklanmaları, işleme, işlendikten sonra saklama konularında sağlık eğitimlerini planlar, yürütür ve denetler.
 2. j) Düzenli periyodik olarak okulun sağlık raporunu oluşturur ve okul idaresine bildirir.
 3. k) Öğrencilerin fiziksel ve psikolojik potansiyellerini fark edip ortaya koymalarınısağlamak, özgüvenlerini geliştirmek amacıile okulda görev alan öğretmenler, öğrenci ve aile arasında koordinasyonu sağ
 4. l) Kronik hastalığıve alerjileri olan öğrenciler için öğrencinin kendisi, aile ve öğretmenine sağlık danışmanlığı Bulaşıcıhastalıkların önlenmesinde öğrenciler, aileleri ve öğretmenleri arasında koordinasyonu sağlar ve sağlık danışmanlığını yürütür.
 5. m) Kazalardan korunma ve güvenlik önlemlerinin geliştirilmesinde, öğrenci, aile, okul yönetimi ve eğitimcilerle işbirliği içerisinde çalışı

6) Ceza ve Tutukevi Hemşiresi

Görev, yetki ve sorumlulukları

Hemşirelerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;

 1. a) Çalışma ortamıile ilgili sorunların saptanmasında ve önceliklerin belirlenmesi konusunda hekim ile birlikte çalışmalar yürütü
 2. b) Sağlıklıve güvenli bir çevre oluşturmak için, gözlem ve risk değerlendirmesi yapar.
 3. c) Tutuklu, hükümlü, çalışan ve ailelerin sağlık sorunlarınıçözmede, gereksinimlerini karşılamada onlara rehberlik eder.

ç) Tutuklu, hükümlü ve çalışanlarının özellikleri ve sağlık düzeyleri hakkında bilgi toplar ve bunların kayıtlarını tutar.

 1. d) Belirlenen sıklıkla periyodik muayeneler yapar. Elde edilen verilerle hasta ve sağlam bireyleri ayırarak, herhangi bir hastalık semptomu gösterenleri daha ileri bir tetkik ve tedavi için sevk eder.
 2. e) Hastalık semptomu ortamdan kaynaklanıyorsa, alınacak önlemler konusunda öneride bulunur ve alınmasınısağ
 3. f) Çalışanların hastaneye sevk işlemlerini sağlar, tedavisini, izler ve rehabilitasyon hizmetlerine katılı
 4. g) Sağlık muayenelerinin yapılmasına yardım eder, hekim tarafından reçete edilen ilaçları

ğ) Cezaevinde kazaların önlenmesi için hekim ile birlikte koordineli çalışır.

 1. h) Emosyonel problemi, alkol, sigara, ilaç, uyuşturucu kullanma gibi kötüalışkanlığı, kronik hastalığı, venerial hastalığı, beslenme bozukluğu olan tutukluların tespitini ve takibini yapar.

ı) Çalışanların işe devamsızlık nedenlerini araştırır.

 1. i) İlk yardım ünitesi ve malzemeleri hazır bulundurur.
 2. j) Çalışanlardan ilk yardım grubu oluşturur ve bu gruba ilk yardım anında yapılacaklar konusunda eğitim verir.

 

(Ek.R.G-19/4/2011-27910)

 

Ek-3

 

Hemşirelik Girişimi Hemşirelik kararı ile uygulanır Hekim kararı ile uygulanır Hekim ile birlikte yapar
I. VERİ TOPLAMA
Hasta kabulü: Hastanın öyküsünün alınması ve oryantasyonunun sağlanması X
Fiziksel değerlendirme
Yaşam bulgularının alınması ( vücut sıcaklığı, nabız, kan basıncı, solunum) X
Bacak çevresi ölçümü X
Baş çevresi ölçümü X
Bel, kalça ve  karın çevresinin ölçümü X
Boy ölçümü X
Derinin izlenmesi / değerlendirilmesi X
Göğüs çevresinin ölçümü X
Kanama kontrolü X
        Kilo ölçümü X
Bilinç durumunun değerlendirilmesi X
Periferik nabız kontrolü X
Sistem değerlendirmesi (dolaşım, solunum, sinir, gastrointestinal vb) X
Yenidoğan bebeğin ilk değerlendirmesi X
Tanı işlemleri/Örnek alma    
Allerjenlerle epidermal deri testi   X  
Balgam örneği alınması   X  
Bronkoskopi uygulamasına yardım edilmesi X
Burun-boğaz kültürü için örnek alınması X
EKG çekilmesi* X X
Fenilketonüri için kan örneği alınması* X X
Gaita kültürü için örnek alınması X
Gaita örneği alınması (gizli kan) X
Glukometre ile kan şekeri ölçülmesi* X X
İdrar kültürü için örnek alınması X
İdrar örneği alınması (tam idrar tetkiki) X
İdrar toplanması (24 st’lik) X
Nazogastrik/orogastrik tüpten mide sıvısı alınması X
Pap-Smear için örnek alınması* X
PPD/Tüberkülin testi uygulanması X
Yaradan kültür için örnek alınması* X X
Girişimsel işlemlere hazırlık
Hastanın ameliyat öncesi hazırlığı* X X
Koroner anjiyografiye hazırlık* X X
Hastanın endoskopi öncesi hazırlığı* X X
Hastanın kolonoskopi öncesi hazırlığı* X X
Hastanın ERCP öncesi hazırlığı* X X
Hastanın Bronkoskopi öncesi hazırlığı* X X
Diğer girişimsel işlemlere hazırlık* X X
Hastanın izlenmesi/ monitorizasyonu
Ağrı izleme X
Aldığı çıkardığı sıvının izlenmesi* X X
EKG’nin izlenmesi* X X
İnvazif mekanik ventilasyon uygulanan hastanın izlenmesi* X X
Kafa içi basıncının izlenmesi* X X
Kapalı drenaj sisteminin izlenmesi* X X
Kardiyak output/kardiyak indeks ölçümü* X X
Noninvazif mekanik ventilasyon uygulanan hastanın izlenmesi* X X
Oksijen satürasyonunun (Pulse oksimetri) izlenmesi* X X
Pulmoner arter kateteri olan hastanın izlenmesi* X X
Santral venöz basıncın (SVB) izlenmesi* X X
Solunumun monitorle izlenmesi* X X
Vücut sıcaklığının monitörle izlenmesi* (periferik, özofajeal vb) X X
Sağlık taraması yapılması
Çocuklarda işitme,görme vb kusurlar tespit edildiğinde ilgili sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi X X
Saçlı deride bit/sirke belirleme X
Skolyoz belirleme X X
Vardiya başında hasta teslimi X
 

II. HEMŞİRELİK TANILARININ veya ORTAK BAKIM SORUNLARININ BELİRLENMESİ

Hasta ile ilgili toplanan verilerde (öykü, fizik muayene, laboratuvar bulguları ve diğer tanı işlemleri sonuçlarında) veya bakım uygulaması sonuçlarında normalden sapmaların değerlendirilmesi ve yorumlanması

 

X
       III. BAKIM HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ
Belirlenen sorunların çözümüne yönelik hemşirelik hedeflerin belirlenmesi X
       IV. TEDAVİ ve SAĞLIK BAKIM EKİBİ İLE  ORTAK BAKIM GİRİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ/PLAN
Sağlık düzeyinin istenen düzeye ulaşması için uygulanacak girişimlerin belirlenmesi

 

X
       V. TEDAVİ ve SAĞLIK BAKIM EKİBİ İLE   ORTAK BAKIM GİRİŞİMLERİNİN UYGULANMASI
 

FİZYOLOJİK TEMEL GEREKSİNİMLERE YÖNELİK GİRİŞİMLER

     
Aktivite ve Egzersiz Yönetimi  
Hastanın ayağa kaldırılması* X X  
Hastanın yataktan sandalyeye/sedyeye alınması* X X  
Denge sağlama* X X  
       Eklem hareket açıklığını (ROM) sağlama egzersizleri* X X  
Kas tonüsünü sürdürme X X
       Egzersizi artırma/geliştirme* X X X
Hareket toleransını değerlendirme X X
       İzometrik-izotonik egzersizler yaptırma* X X
Önerilen egzersiz ve aktivite eğitimi X   X
Özel cerrahi girişimlere uygun(mastektomi vb.)

ekzersiz yaptırma

X  
       Boşaltımın Yönetimi  
Abdominal basıncı artıran egzersizleri uygulatma* X X  
Barsak eğitimi X  
Dışkı/idrar kaçıran hastanın bakımı X  
Diyareli hastanın bakımı X  
Gaz problemi olan hastanın bakımı X  
İdrar torbasının değiştirilmesi X
Konstipasyonu olan hastanın bakımı X
Laksatif uygulama X X  
Lavman uygulama X X  
Mesane eğitimi X  
Mesane irigasyonu* X X  
Stoma bakımı (kolostomi, ileostomi vb.) X  
Ördek veya sürgü verme X  
Pelvik bölge egzersizleri X  
Perianal hijyen X  
Prezervatif sonda uygulama X X  
Rektal prolapsusu olan hastanın bakımı X X  
Rektal tüp uygulama X  
Suprapubik kateter takılmasına katılım X  
Suprapubik kateter bakımı X X
Suprapubik kateter çıkarılmasına katılım X  
Üriner kateter takılması* X X X
Üriner kateter bakımı X X
Üriner kateter çıkarılması* X X  
Üriner alışkanlık eğitimi X  
Üriner retansiyonlu hastanın bakımı X  
 

Hareketsizlik Yönetimi

 
Alçılı hastanın bakımı X  
Fiziksel hareketi sınırlama X  
Hasta transportu (hastane içi, hastane dışı) X
Pozisyon verme (sırtüstü, düz, yan, oturur, yarı oturur vb) X X
Tesbit etme (yaralı vücut bölgesinin korunması) X X
Traksiyonlu ya da immobilize hastanın bakımı X X  
Yatak istirahatli hastanın bakımı X
Beslenme Desteği
Ağız bakımı X
Ağızdan beslenmeye yardım (yemek yedirme) X
Anne sütü ile besleme X  
Bebekte gazın çıkartılması X  
Beslenme yönetimi (danışmanlık, tedavi uygulama, izleme)* X X  
Biberonla besleme X  
Bulantı kusması olan hastanın bakımı X  
Emzirmeye destek verilmesi X  
Emzirme eğitimi X  
Enteral tüple besleme (NGT, OGT veya gastrostomi) X  
Gastrostomi yapılmasına katılım X
Kaşık/bardakla besleme* X  
Kilo yönetimi (almaya ve vermeye yardım) X X  
Nazogastrik, orogastrik sonda yerleştirme* X X
Nazogastrik, orogastrik sonda bakımı X
Nazogastrik, orogastrik sondanın çıkarılması* X X
Önerilen diyetle ilgili eğitim X
Süt sağma ve saklama eğitimi X  
Yeme bozuklukları yönetimi X X
Ağrı yönetimi* X X
Kas gevşetici girişimlerin uygulanması X X
Masaj X
Rahatlık/konforun sağlanması için çevrenin düzenlenmesi X
Sıcak-soğuk uygulamalar: X
       Ateş düşürmek için genel yaş soğuk  uygulama* X X
       Buz kesesi uygulama* X X
        Lokal sıcak uygulama (lamba, termofor)* X X
        Lokal yaş sıcak kompres uygulama* X X
        Lokal yaş soğuk kompres uygulama* X X
       Oturma banyosu verme* X X
Transkütan elektriksel sinir stimülasyonu (TENS) X        X
Vücudun belirli bölgelerine bası uygulama (ağrı, bulantıyı önleme amaçlı) X
Öz Bakımı Kolaylaştırma
Ağız diş sağlığı uygulamaları X
Ayak bakımı yapma X
Bitli baş banyosu verme X
Deri ve mukoza bütünlüğünü koruma önlemleri X
Diyabetik ayak bakımı X X      X
Göz bakımı X
Hasta giyinmesine ve soyunmasına yardım etme X
Kontakt lens bakımı X
Kulak bakımı X
Ölüm sonrası (postmortem) bakım X X     X
Pansuman yapma* X
Perine bakımı X X
Protez bakımı X
Sabah-akşam tuvaleti X
Saç bakımı X
Tam banyo (yatak içi, yatak dışı) X
Tırnak bakımı X
Tüp bakımı X
       Uyku kalitesini artırmaya yönelik girişimler X
       Yutma terapisi* X
FİZYOLOJİK KOMPLEKS                    GEREKSİNİMLERE YÖNELİK GİRİŞİMLER
Elektrolit, Asit-Baz
Asit-baz dengesizliğini düzeltici girişimler* X X
Elektrolit dengesizliğini düzeltici girişimler* X X
Hemodiyaliz tedavisi X
Hemofiltrasyon X
Hiperglisemi yönetimi (önleme, izleme, düzeltme)* X X
Hipoglisemi yönetimi (önleme, izleme, düzeltme)* X X
Periton diyaliz X
İlaç Yönetimi
       Analjezik ilaçların uygulanması X
Aşı uygulama/bağışıklama* X X
Oral yolla ilaç uygulama X
Buruna ilaç uygulama X
Göze ilaç uygulama X
Kulağa ilaç uygulama X
Deri altına (subkütan) ilaç uygulama X
Deri içine (intrakütan) ilaç uygulama X
Deriye ilaç uygulama X
Enteral tüp yoluyla ilaç uygulama X
Hasta kontrollü analjeziye (PCA) katılım X X
İnhalasyon yoluyla ilaç uygulama X
İntraplevral ilaç uygulamaya katılım X
İntraspinal ilaç uygulamaya katılım X
İntravenöz yolla ilaç uygulama X
Kas içine (Intramuskuler) ilaç uygulama X
Kemik içine ilaç uygulamaya katılım X
Kemoterapi yönetimi (hazırlık, uygulama, izlenmesi, hasta eğitimi)* X X
Önerilen ilaçla ilgili eğitim X
Rektuma ilaç uygulama X
Sedasyonda olan uyanık (bilinçli)  hastanın izlenmesi X
Vajene ilaç uygulama X
Venöz yol açıklığının sürdürülmesi (venöz kateter ve bağlantılarının açıklığının korunması) X X
Serebral ventrikül içine ilaç uygulamaya katılım X
Nörolojik Yönetim
Konvülsiyon ataklarının yönetimi (önleme, izleme, tedavi, bakım)* X X
Periferik duyu kaybı olan hastanın bakımı X
Nörolojik problemi olan vakada pozisyon verme* X X
Serebral ödem yönetimi (izleme, bakım, tedavinin uygulanması)* X X
 Perioperatif Bakım
 Preoperatif hasta eğitimi X
 Preoperatif koordinasyon girişimleri X
 Hastanın fiziksel ve psikolojik hazırlığı X
 Hasta güvenliği açısından ameliyat öncesi kontrollerinin yapılması (doğru hasta, doğru ameliyat yeri vb) X
 Ameliyat öncesi ameliyatanede uygulanan  girişimler
        Ameliyat odasının kontrolü (ameliyat odasının hazırlanmasının sağlanması, ameliyat için gerekecek cihaz ve malzemeler, masa, pozisyon, aksesuar hazırlığı ve kontrolü) X
        Steril ve steril olmayan malzemelerin kontrol edilmesi ve aseptik tekniğe uygun olarak açılması X
        Ameliyat öncesi gaz bezi, iğne, bistüri ve diğer aletlerin sayımının yapılması, gerektiğinde sayım tahtasına yazılması X
        Ameliyathaneye hasta kabulü (hastanın kimliğinin ve dosyasının kontrolü vb.) X
        Hastaya psikolojik destek sağlanması X
        Hastanın vücut traşının kontrol edilmesi X
        Hastanın ameliyat masasına alınması (hastaya güvenli pozisyon verilmesi ve uygun şekilde örtülmesi) X
        Scrub hemşire ve cerrahın steril koşullara uygun şekilde giyinmesine yardımcı olunması           X

 

X
Cilt temizliği için antiseptik solüsyon verilmesi X
Ameliyat sırasında kullanılacak malzemelerin bağlantısının yapılması ve kullanıma hazır hale getirilmesinin sağlanması (ışık, ayak pedalı, koter vb) X X
      Ameliyat sırasında uygulanan girişimler
Cerrahi işlem sırasında hastanın yaralanmasının önlenmesi X
İntraoperatif dönemde infeksiyon kontrolü X
Cerrahi işlem sırasında işleme katılım X X
Cerrahi işlem boyunca steril ortamı izleme ve devamlılığını sağlama X X
Cerrahi işlem boyunca gerekli malzemelerin uygun şekilde kullanılmasına destek olma X
      Ameliyat sonrasında uygulanan girişimler
Ameliyat sonunda spanç, alet, iğne sayımlarını güvenli bir şekilde yapma ve kaydetme X
Odanın ve malzemelerin bir sonraki vakaya hazırlanmasının sağlanması X
     Solunum Yönetimi
      Aspirasyonu önleme girişimleri* X
      Buhar tedavisi* X X
      Endotrakeal entübasyon** X X
      Endotrakeal ekstübasyon X
Ekspire edilen karbondioksit konsantrasyonunun (solunum sonu CO2 = end tidal CO2) izlenmesi* X X X
Göğüs fizyoterapisi X X X
Göğüs tüpü takılmasına yardım X
Göğüs tüpü olan hastanın bakımı X X X
Göğüs tüpü çıkarılmasına yardım X
Hava yolu aspirasyonu (oral, nazal, trakeal aspirasyon)* X
Airway yerleştirme ve sabitleme X X
Mekanik ventilasyon uygulanan hastanın bakımı (invaziv) X X
Mekanik ventilasyon uygulanan hastanın bakımı (noninvaziv) X X
Mekanik ventilatörden ayırma X X
Oksijen tedavisi (maske, nazal kanül)* X
Öksürmeyi geliştirme (derin nefes alma ve öksürme egzersizleri yaptırma) X X X
Postüral drenaj* X X
Spontan solunumun desteklenmesi için yapılan egzersizler X X
Torasentez işlemine katılım X
Torasentez uygulanan hastanın bakımı X
Trakeotomi işlemine katılım X
Trakeotomi kanülünün çıkarılması/değiştirilmesi işlemine katılım* X X
Ventilatör devrelerinin değiştirilmesi X X
Yapay hava yolu olan hastanın bakımı: Trakeostomi, endotrakeal tüp, larenjeyal maske X
Deri/Yara Yönetimi
Amputasyonlu hastanın bakımı* X
Bası yaralarının bakımı* X X
Bası yaralarının önlenmesi X
Deri üzerine ilaç uygulama X X X
Sütur atma X
İnsizyon yeri bakımı X X
Pişik bakımı* X X
Yanık/yara debridmanı* X X
Yanık pansumanı* X X X
        Doku Perfüzyon Yönetimi
Akut kalp sorunları olan hastanın bakımı* X X
Disritmili hastanın bakımı (önleyici, düzeltici)* X X
Dolaşım yetersizliği yönünde hastanın değerlandirilmesi X X
Dolaşım yetersizliği olan bölgenin korunması X X
        Dolaşımı hızlandırıcı/düzenleyici girişimler X
       Exchange transfüzyona katılım X
       Hemodinamik düzenleme X X
Hipervolemi yönetimi* X X
Hipovolemi yönetimi* X X
İntravenöz sıvı tedavisini başlatma ve izleme (akış hızını hesaplama, İV set hazırlama, IV sıvıyı başlatma, akış hızını izleme, protokole uygun flaş yapma/yıkama)* X X
İntravenöz kateter bakımı (Periferik, santral, periferik yoldan santral) X
Santral intravenöz. kateter yerleştirilmesi işlemine katılım X
Periferik intravenöz kateterlerin çıkarılması X X
Santral venöz kataterlerin çıkarılması X X
Kan ve kan ürünlerinin verilmesi X
Kanamayı azaltıcı girişimler* X X
Kanamayı önleyici girişimler* X X
Mekanik yardımcı araç kullanılarak dolaşımı desteklenen hastanın izlemi  (İntraaortik balon pompası vb.) X X
Pacemaker kateteri takılmasına katılım X
Pacemaker takılı hastanın bakımı X X
Pacemaker kateteri çıkarılmasına katılım X
Periferik intravenöz kateter yerleştirme* X X X
Periferik embolili hastanın bakımı X X
Pulmoner embolisi olan hastanın bakımı X X
Sheath (kılıf) kateter (koroner anjioplasti) çekilmesi işlemine katılım X
Parenteral sıvı replasmanı X X
Şok yönetimi (önleme, izleme, tedavi, bakım)* X X
Varis çorabı giydirilmesi ve hasta eğitimi X X
DAVRANIŞSAL
Davranış Tedavisi**
Bireyi sosyal aktivitelere katma (sosyal terapi) X
Davranış iyileştirme /geliştirme X X
Girişkenlik eğitimi X
Hasta ile birlikte ortak hedef belirleme/oluşturma X X
Hasta ile kontrat/sözleşme yapma X X
Evcil hayvan ile yardım terapisi X X X
Hiperaktivite/dikkat bozukluğu olan hastanın bakımı X
Kendine zarar vermeyi önleme X
Kendini değiştirmeye yardım etme X
Madde kullanımı tedavisi: Alkol bırakma X X X
Madde kullanımı tedavisi: İlaç bırakma X X X
Madde kullanımı tedavisi: Sigarayı bırakma X X X
Madde kullanımını önleme X X X
Müzikle tedavi X X X
Oyunla tedavi X X X
Sanatla tedavi X X X
Sınır koyma X X
Sorumluluk almaya yardım etme X
Sosyal beceri eğitimi X
Bilişsel Tedavi
Bilişsel uyaran verme X X
Bilişsel yeniden yapılandırma X X
Gerçeğe getirme X X
Hafıza eğitimi X X
Öfke ile baş etme (öfke yönetimi) X X
Öğrenmeye hazır oluşluğu geliştirme X
Öğrenmeyi kolaylaştırma X X
Reminisens tedavi (şu ana adaptasyon için  geçmiş duygu, düşünce ve olayları hatırlatma/çağırma)** X
İletişimi Geliştirme
Aktif dinleme X
Görme problemi olan hasta ile iletişim X
İşitme problemi olan hasta ile iletişim X
Karmaşık / kompleks ilişkiyi yapılandırma X X
Konuşma problemi olan hasta ile iletişim X
Sosyalizasyonu / sosyal etkileşimi artırma X X
Baş Etme Yollarının Geliştirilmesi
Baş etmeyi öğretme X
Baş etmede mizahı kullanma X
Beden imajını düzeltme X
Benlik saygısını artırma X
Cinsel danışmanlık X X X
Çevre güvenliğini düzenleme X X
Destek gruplarına yönlendirme X X X
Destek sistemi geliştirme X X
Duygusal destek verme X X X
Genetik danışmanlık X X X
Grup tedavisi uygulama X X X
Hastanın değerlerini belirleme X X
Karar verme becerisini geliştirme X X
Kendi farkındalığını artırma X
Krize müdahale* X X X
Mood yönetimi X X X
Olası krizlere hazırlama X X X
Manevi destek X X X
Suçluluk duygusunu hafifletme X X X
Terapötik dokunma X X
Terminal hasta bakımı X X
Yastaki bireye/aileye yardım X X
Eğitim ve Danışmanlık
Aile planlaması X X X
Adölesan eğitimi X
Emzirme Eğitimi X
Anne sütü sağılması ve saklanması eğitimi X
Bebek bakımı ve beslenmesi X
Bireysel eğitim X
Cinsel sağlık eğitimi X
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve güvenli cinsel

İlişki eğitimi

X
Çocuğu olan ebeveynlerin eğitimi X
Çocuk bekleyen ailede ebeveynlerin eğitimi X
Gebelikte bakım X
Grup eğitimi X
Hastalık süreci hakkında eğitim X
Hastalıkların erken tanısı ile ilgili eğitim X
Hipertansiyon ile ilgili eğitim X
İlkyardım eğitimi X
İnhaler ilaç kullanma eğitimi X
İşlemler/tedaviler hakkında eğitim X
Kemoterapi yönetimi ile ilgili eğitim (yan etkileri ile başa çıkma) X
Kendi kendine idrar sondası takma eğitimi X
Erken tanı ve sağlığın geliştirilmesine yönelik eğitim (kendi kendine meme, vulva, testis, deri muayenesi) X
Stoma bakımı X
        Koroner kalp hastalıkları ile ilgili eğitim X
Loğusalık bakımı X
Madde kullanımını önleme eğitimi X
Menopoz eğitimi X
Neonatal resusitasyon eğitimi (aileye) X X X
Önerilen diyetle ilgili eğitim X
Önerilen egzersiz/aktivite ile ilgili eğitim X
Önerilen ilaçlar ile ilgili eğitim X
Preoperatif eğitim X
Psikomotor beceri eğitimi X
Sağlık eğitimi X
Sağlıklı beslenme eğitimi X
Stres yönetimi eğitimi X
Yenidoğan bakımı ile ilgili eğitim X
Yoğun bakımda bebeği/yakını yatan aileye destek X
Diğer eğitim ve danışmanlık uygulamaları:….
Psikolojik Rahatlığı Artırma
Anksiyeteyi azaltma, sakinleştirme teknikleri X X X
Gevşeme (relaksasyon)  tekniklerini kullanma X X X
Hayal kurma (imgeleme) tekniğini kullanma X
İlgiyi başka yöne çekme X
GÜVENLİK
Kriz Yönetimi
Taciz ve tecavüz sonrası yönetimi (bireyin psikolojik  olarak desteklenmesi, rehabilitasyonu, acil kontrasepsiyon, kanıt toplama vb)** X X
  İhmal/istismardan koruma,  tanılama,  eğitim                     danışmanlık          X        X
 İhmal/istismar tedavisi X
İlk yardım uygulamaları* X X X
Kod/acil durum yönetimi* X X X
Kriz durumunda hasta ve ailesine destek X X X
Olağanüstü durumlarda acil bakım girişimleri* X X X
Resusitasyon (yeniden canlandırma) girişimleri* X X X
Suisid/intiharı önlemeye yönelik girişimler* X X X
Triyaj (Öncelikli olanı belirleme)* X
Risk Belirleme / Tanılama: Risk Yönetimi
Alerji yönetimi (önleme, tanıma, tedavi)* X X X
Aspirasyonu önleyici girişimler* X X
Ayak tahtası kullanılması* X X
Bağışıklama/aşı uygulamaları* X X
Basınç ülserlerini önleyici girişimler X
Deliryum yönetimi X X
Deluzyon yönetimi X X
Demans yönetimi X X
Düşmeyi önleme X
Ev içi şiddeti önleme X
Fiziksel kısıtlama X X
Halüsinasyon yönetimi X
İntiharı önleme X X
Çevresel Risklerin Yönetimi
Çevre yönetimi: Çalışan güvenliği X X
Çevre yönetimi: Şiddeti önleme X
Çevre yönetimi: Toplum X
İnfeksiyon kontrolü önlemleri:
İnfeksiyondan koruma X
       Asepsiye uygun el yıkama X
       İzolasyon ünitesi hazırlama X
       Solüsyonları dilüe etme* X
       Solüsyonlarla dezenfeksiyon uygulama X
       Steril eldiven giyme-çıkarma, steril paket,bohça,          tromel açma X
       Steril eldiven, gömlek, maske giyme, giydirme X
       Steril malzeme kullanma X
       Steril taşıyıcı forseps kullanma X
       Su klorlama X
       Tıbbi asepsiye uygun maske takma

ve giyinme

X
Çalışan Güvenliği
Lateks önlemleri almak X
Lazer önlemleri almak X
Pnömotik turnike önlemleri almak X
Radyasyon tedavisi X
Surveyans/İzlem: X X
Surveyans/İzlem: Bağışıklama (aşı uygulaması) X
Surveyans/İzlem: Bulaşıcı-bildirimi zorunlu hastalıklar X
Surveyans/İzlem: Kronik hastalıklar (fiziksel-mental) X
Surveyans/İzlem: Postnatal izlem X
Surveyans/İzlem: Prenatal izlem X
Yangın önlemleri X
AİLE
Doğum Öncesi ve Sonrası Bakım
Amniyoinfüzyon X
Anne sütü sağılması ve saklanması X
APGAR değerlendirmesi yapma X
Beklenen gelişimsel dönemlere hazırlama X
ÇKS dinleme X
Doğum sonrası bakım X
Ebeveyn eğitimi: Çocuk bekleyen aile X
Ebeveyn yenidoğan ilişkisini geliştirme X
Eğitim: Yenidoğan bakımı X
Gebe izlemi* X
Emzirmeye yardım X
Epizyo bakımı yapma X
Erken doğum tehdidi olan hastanın bakımı X
Erken membran rüptürü (EMR) olan hastanın bakımı X X
Fototerapi: Yenidoğan X
Fundus masajı yapma X X
Göbek bakımı yapma X
Göz bakımı yapma X
Hamilelik öncesi danışmanlık X
İsim bandı takma X
Kanguru bakımı* X X
Leopold manevrası yapma X
Loşia izleme X
Meme bakımı yapma X
Meme başı bakımı X
Prenatal bakım X
Resusitasyon: Yenidoğan** X X
Risk belirleme: Çocuk bekleyen aile X X X
Umbilikal kateter takılması işlemine katılım X
Umbilikal kateter çıkarılması işlemine katılım X
Uzamış hamilelikte hasta izleme X X
Üremeye yardımcı tekniklerde yardım X X
Yemekle ilgisi olmayan aspirasyona müdehale * X X X
Yenidoğan banyosu X
Yenidoğanda seberoid dermatit (konak) bakımı X
Yaşam Boyu Bakım
Aile desteği X
Aile, işyeri, okul ziyareti X X
Aile tedavisi X
Ailenin katılımını artırma X
Bakım vericilere destek X
BCG aşısı uygulama (sertifikalı)* X X
Ebeveyn eğitimi: Adölesan X
Ebeveyn eğitimi: Çocuk bekleyen aile X
Evde bakımın sürdürülmesine yardım X
Fertiliteyi koruma X
Diğer……
SAĞLIK SİSTEMİ
Sağlık Sisteminin Koordinasyonu
Hasta haklarını koruma girişimleri X
Preoperatif koordinasyon X
Sağlık sistemi rehberliği (sevk/yönlendirme) X
Sağlık sistemine kabul X X
Sosyal hizmetlerden yararlandırıcı girişimler X
Taburcu etme(hastaneden çıkış)* planı X X
Ziyareti planlama/kolaylaştırma X
Diğer:…..
Sağlık Sisteminin Yönetimi ve Destek Hizmetler
Acil arabasının kontrolü X
Aletlerin korunması X
Çalışanların denetimi X
Delege etme / görevlendirme X
Hizmet içi eğitimlere katılma/verme X

*Ekip belli vakalarda neyin izleneceğin dair “ortak bakım planları” hazırlamış ya da kararlaştırmış ise “hekim istemi” beklemeden hemşire bu parametreleri izler.

**Bakanlıkça kabul edilen bir eğitim alınması zorunludur.

 

 

 • Paylaş

Önceki Yazı Hemşirelik Yönetmeliği
Sonraki Yazı İnanarak Başardık!

Yorumlar

Yorum Bırak

2020 - Acıbadem Hemşirelik - Tüm Hakları Saklıdır.